Проект закону “Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)”

7 Вересня 2016

Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної діяльності податкового едвайзера, який діє в інтересах держави і суспільства.

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Діяльність податкового едвайзера та податковий едвайзер

Діяльність податкового едвайзера – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність з адміністрування податків, зборів, платежів та інша діяльність у сфері справляння податків.

Податковий едвайзер – це фізична особа, громадянин України, зареєстрований в установленому порядку як податковий у едвайзер, який здійснює незалежну професійну діяльність з адміністрування податків, зборів, платежів та іншу діяльність у сфері справляння податків, в межах делегованих державою повноважень.

Особливості статусу Податкового едвайзера обумовлюються його завданнями, функціями та повноваженнями, що визначаються цим Законом та іншими законами України, і полягають, зокрема, в особливому порядку набуття статусу Податкового едвайзера, підконтрольності та звітування перед наглядовими органами, засадах діяльності, наданні спеціальних повноважень, охороні особистих і майнових прав податкових едвайзерів на рівні з працівниками державних контролюючих органів.

Податковий едвайзер у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Документи, оформлені посадовими особами державних контролюючих органів та податковими едвайзерами в межах делегованих їм повноважень, мають однакову юридичну силу.

Стаття 2. Державне регулювання діяльності податкового едвайзера.

Діяльність Податкового едвайзера спрямовується та координується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Державне регулювання діяльності податкового едвайзера полягає у:
1. забезпечені нормативно-правового регулювання діяльності податкових едвайзерів;
2. встановленні умов допуску громадян до виконання обов’язку податкового едвайзера;
3. встановленні порядку набуття статусу податкового едвайзера;
4. встановленні порядку зупинення і припинення діяльності Податкового едвайзера;
5. встановленні порядку проведенні кваліфікаційного іспиту Податкового едвайзера;
6. здійсненні процедури державної реєстрації Податкового едвайзера та проведенні процедури анулювання державної реєстрації Податкового едвайзера;
7. встановленні порядку користування податковими едвайзероми автоматизованими інформаційними і довідковими системами, реєстрами та банками даних, адміністраторами (держателями) яких є відповідні державні органи і структури;
8. визначені порядку обміну інформацією між податковими едвайзером та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами організаціями державної форми власності;
9. встановленні переліку додаткових послуг правового і технічного характеру, які не пов’язані із рішеннями і процедурами при адмініструванні податків, зборів, платежів, що можуть надаватися податковим едвайзером;
10. здійснені інших регулюючих функцій відповідно до цього та інших законів.

Контроль за організацією діяльності податкового едвайзера, дотримання податковим едвайзером порядку прийняття рішень і виконання процедур в частині адміністрування податків, зборів, платежів, дотримання правил діловодних процесів здійснюється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Стаття 3. Завдання податкового едвайзера

Основними завданнями податкового едвайзера є:
1. захист та охорона прав і законних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб під час виконання платниками податків податкового обов’язку;
2. запобігання порушенню платниками податків податкового законодавства;
3. підвищення ефективності адміністрування податків, зборів, платежів.

Стаття 4. Функції податкового едвайзера

Податковий едвайзер, в межах наданих повноважень, виконує такі функції:
1. здійснює діяльність з адміністрування податків, зборів, платежів;
2. здійснює контроль, в межах наданих повноважень, за своєчасністю подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів;
3. здійснює контроль, в межах наданих повноважень, за додержанням встановленими законом строками проведення розрахунків в іноземній валюті, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів;
4. розробляє та надає Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, пропозиції щодо оновлення порядків, інструкцій, положень, форм розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів;
5. здійснює діяльність з надання платникам податків консультацій відповідно до Податкового Кодексу, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;
6. приймає участь у інформуванні громадськості про реалізацію державної податкової політики;
7. здійснює діяльність з узагальнення практики застосування законодавства з питань оподаткування;
8. здійснює діяльність з визначення в установлених податковим законодавством України випадках сум податкових та грошових зобов’язань платників податків, застосування сум передбачених законом штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового, валютного та іншого законодавства;
9. здійснює діяльність щодо виявлення та аналізу фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству із одночасним повідомленням про такі операції відповідних державних органів для вжиття передбачених законом заходів;
10. здійснює інші функції, визначені законами України.

Стаття 5. Гарантії діяльності податкового едвайзера

Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до набуття статусу податкового едвайзера, рівні можливості податковим едвайзером в організації та здійсненні ними своєї діяльності та незалежність податкового едвайзера від незаконного втручання у його діяльність.

Незалежність податкового едвайзера від незаконного втручання у його діяльність гарантується цим та іншими законами, зокрема:
1. спеціальним статусом податкового едвайзера;
2. особливим порядком взаємодії податкового едвайзера з органами державної влади;
3. незалежним від держави фінансуванням та організаційним забезпеченням діяльності податкового едвайзера;
4. особливим порядком набуття статусу податкового едвайзера на основі складання кваліфікаційного іспиту, а також вичерпним, визначеним законом, переліком підстав для припинення його повноважень;
5. визначеним законом порядком здійснення повноважень податковим едвайзером;
6. особливим порядком здійснення професійного самоврядування податкових едвайзерів;

Будь-яке втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність податкового едвайзера, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов’язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з податковим едвайзером, відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, інформацію з обмеженим доступом, з підстав, прямо не передбачених цим законом, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Обшук, виїмка, огляд робочого місця податкового едвайзера провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Вилучення (виїмка) журналів реєстрації вчинених податковим едвайзером дій з адміністрування податків, зборів, платежів, що веде податковий едвайзер при здійснені ним своєї діяльності, а також печатки податкового едвайзера не допускається. Такі журнали, документи чи печатка податкового едвайзера можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Стаття 6. Взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами

Податковий едвайзер у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування.

Взаємодія податкових едвайзерів з Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальними органами здійснюється у порядку, затвердженому Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Взаємодія податкових едвайзерів з органами прокуратури, внутрішніх справ, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

Розділ ІІ
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОДАТКОВОГО ЕДВАЙЗЕРА

Стаття 7. Право на набуття статусу податкового едвайзера

Податковим едвайзером може бути громадянин України, який вільно володіє державною мовою та якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузях економіки, фінансів, права, має стаж роботи у сфері оподаткування не менш як п’ять років.

Не може бути податковим едвайзером особа, яка:

  1. в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
  2. має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
  3. відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з адміністрування податків, зборів, платежів, або займати відповідні посади в контролюючих органах;
  4. піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
  5. має громадянство іншої держави.

Стаття 8. Права податкового едвайзера

Податковий едвайзер, в межах наданих повноважень, має право:
1. користуватися за рахунок прямого доступу автоматизованими інформаційними і довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких є Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
2. одержувати плату за надання своїх послуг;
3. запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів.
4. для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), нотаріусів, осіб що провадять незалежну професійну діяльність, інших суб’єктів господарювання, платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному податковим законодавством, інформацію, документи (в тому числі в електронному вигляді), довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених Законом;
5. проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків;
6. отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Податковим Кодексом України, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків;
7. під час виконання своїх функцій перевіряти у платників податків документи, що посвідчують особу платника податку, а також документи, що посвідчують особу та повноваження представника платника податків;
8. вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;
9. під час проведення перевірок здійснювати діяльність щодо контролю за додержанням законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу, за дотриманням суб’єктами господарювання установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів;
10. вимагати під час проведення перевірок від посадових або службових осіб платника податків залучення повноважних осіб для спільного з податковим едвайзером зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності, що перевіряється;
11. доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування у випадках передбачених податковим законодавством;
12. вимагати під час проведення перевірок від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, усунення виявлених порушень законодавства;
13. користуватися у робочих справах засобами зв’язку, що належать платникам податків, з їх дозволу або з дозволу посадових осіб таких платників;
14. залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів;
15. визначати у порядку, встановленому Податковим Кодексом Украъни, суми податкових та грошових зобов’язань платників податків;
16. звертатися до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальних органів, з метою отримання консультації та/або допомоги, якщо така консультація та/або допомога на думку податкового едвайзера потрібна для виконання ним своїх функцій;
17. складати стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб проекти протоколів про адміністративні правопорушення та проекти постанов у справах про адміністративні правопорушення, з подальшою їх передачею до територіальних органів Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за місцем податкової адреси платника податку у порядку, встановленому Законом;
18. проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
19. проводити перевірку правильності та повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
20. надавати обґрунтовану відмову у здійсненні дій з адміністрування податків, зборів, платежів конкретному платнику податків;
21. бути залученим на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, в якості кваліфікованого спеціаліста для забезпечення виконання повноважень державних органів, діяльність яких пов’язана із запобіганням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, в т. ч. із запобіганням корупції;
22. здійснювати інші повноваження, передбачені законом.

Стаття 9. Обов’язки податкового едвайзера

Податковий едвайзер зобов’язаний:
1. дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Законом, Податковим Кодексом України та іншими законами України, іншими нормативними актами;
2. забезпечувати сумлінне виконання покладених на нього функцій відповідно до його повноважень;
3. не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;
4. коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм податкового законодавства та інших законів, не принижувати їх честі та гідності;
5. не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час здійснення діяльності з адміністрування податків, зборів, платежів;
6. відмовити у наданні послуг з адміністрування податків, зборів, платежів у випадку встановлення фактів ухилення платником податків від оподаткування у значних, великих або особливо великих розмірах та повідомити про факт ухилення Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
7. звертатися до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальних органів, у разі встановлення податковим едвайзером фактів взаємовідносин платника податку із суб’єктами господарювання, які мають (можуть мати) ознаки фіктивності, здійснення документального оформлення нереальної (безтоварної) господарської операції, встановлення обставин, що вказують на наявність ознак складу злочинів, безпосередньо пов’язаних із несплатою податків, єдиного внеску, тощо для ініціювання та проведення таким органом відповідних заходів, визначених законом.
8. надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом;
9. надавати документи, інформацію і пояснення на вимогу Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, при здійсненні ним повноважень щодо контролю за організацією діяльності податкового закон та виконанням ним правил діловодства;
10. вносити до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інформацію за результатами діяльності податкового едвайзера при адмініструванні податків, зборів, платежів, у випадках, встановлених законом;
11. вести діловодство та архів відповідно до встановлених правил, не допускати пошкодження чи знищення документів, що належать до податкової інформації;
12. постійно підвищувати свій професійний рівень, в т. ч. у випадках, визначених Законом;
13. дотримуватися правил етичної поведінки;
14. з повагою ставитися до державних символів України;
15. обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;
16. виконувати інші обов’язки, передбачені законом.

Стаття 10. Політична неупередженість податкового едвайзера

Податковий едвайзер не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державних органів та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей.

Податковий едвайзер не має права:
1. бути членом політичної партії;
2. обіймати посади в керівних органах політичної партії;
3. суміщати діяльність податкового едвайзера із статусом депутата місцевої ради;
4. здійснювати особисто або залучати, використовуючи свій статус податкового едвайзера, помічників податкового едвайзера, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;
5. у будь-який інший спосіб використовувати свій статус податкового едвайзера в політичних цілях.

У разі реєстрації податкового едвайзера кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

На час участі у виборчому процесі, діяльність податкового едвайзера зупиняється (податковий едвайзер не може вчиняти юридично значимих дій), з моменту реєстрації податковим едвайзером кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку і до дня завершення його участі у виборчому процесі, відповідно до виборчого законодавства.

Стаття 11. Печатка податкового едвайзера

Податковий едвайзер має особисту печатку із зображенням Державного Герба України, яка містить слова «Податковий едвайзер», його прізвище, ім’я та по батькові, номер державної реєстрації.

Порядок та умови виготовлення і знищення особистої печатки податкового едвайзера встановлюються і забезпечуються спеціальними органами з питань дозвільної системи.

Стаття 12. Здійснення діяльності податковим едвайзером

Податковий едвайзер зобов’язаний здійснювати свою діяльність особисто.

Податковий едвайзер, якщо інше не встановлене договором або законом, при здійснені своєї діяльності має право залучити до виконання своїх функцій інших податкових едвайзерів, залишаючись відповідальним за результати їхньої спільної роботи перед особою, яка звернулася до податкового едвайзера та з якою укладено договір про здійснення податковим едвайзером діяльності з адміністрування податків, зборів, платежів.

Стаття 13. Оплата послуг податкового едвайзера

За надання податковим едвайзером платникам податків послуг з адміністрування податків, зборів, платежів та інших послуг, що мають право здійснювати податкові едвайзери, справляється плата за домовленістю між податковим едвайзером і особою, яка звернулася до податкового едвайзера.

При встановленні розміру оплати послуг податкового едвайзера враховуються складність дії, вчинюваної податковим едвайзером, його кваліфікація, досвід та інші істотні обставини. Розмір оплати має бути розумним та враховувати витрачений податковим едвайзером час.

У разі неможливості надання послуг податковим едвайзером відповідно до укладеного між ним та особою, яка звернулася до податкового едвайзера, договору, не з вини податкового едвайзера, особа, яка звернулася до податкового едвайзера, зобов’язана виплатити податковому едвайзеру плату за фактично витрачений податковим едвайзером робочий час та компенсувати податковому едвайзеру фактично понесені ним витрати у зв’язку з виконанням договору. Якщо неможливість виконання договору виникла з вини особи, яка звернулася до податкового едвайзера, така особа зобов’язана сплатити податковому едвайзеру плату, передбачену договором, в повному обсязі.

Стаття 14. Діловодство податкового едвайзера

Податковий едвайзер веде діловодство за правилами, встановленими для ведення діловодства у державних органах та органах місцевого самоврядування.

Мовою діловодства та документації податкового едвайзера є виключно державна мова.

Податковий едвайзер веде встановлену статистичну та бухгалтерську та іншу звітність.

Документація податкового едвайзера та архів податкового едвайзера є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні податковим едвайзером у зв’язку із здійсненням ним діяльності з адміністрування податків, зборів, платежів. Податковий едвайзер може передати документацію податкового едвайзера та архів податкового едвайзера на зберігання до відповідного державного архіву в порядку, встановленому законодавством України.

Податковий едвайзер зобов’язаний забезпечити зберігання документації податкового едвайзера та архіву податкового едвайзера протягом усього строку здійснення ним діяльності з адміністрування податків, зборів, платежів. У разі анулювання державної реєстрації податкового едвайзера документація податкового едвайзера та архів податкового едвайзера передаються ним до відповідного державного архіву в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 15. Сплата податків

Податковий едвайзер сплачує податки, встановлені податковим законодавством.

Податковий едвайзер є самозанятою особою (відповідно до значення поняття «самозанята особа», визначеного Податковим кодексом України) та сплачує податки за правилами оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Стаття 16. Помічник податкового едвайзера

Помічник податкового едвайзера – це громадянин України, який знаходиться в трудових відносинах з податковим едвайзером, одержує заробітну плату за рахунок коштів податкового едвайзера та за дорученням податкового едвайзера здійснює наступну діяльність:
1. бере участь у прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні проектів службових документів з метою організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, інших документів, пов’язаних із вчиненням дій з адміністрування податків, зборів, платежів;
2. готує та надсилає за дорученням податкового едвайзера запити до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та документів, необхідних для вчинення дій з адміністрування податків, зборів, платежів;
3. виконує іншу допоміжну і технічну роботу.

Помічник податкового едвайзера не має права підписувати службові документи та використовувати печатку податкового едвайзера.

Помічник податкового едвайзера зобов’язаний:
1. дотримуватися Конституції та законів України;
2. сумлінно і якісно виконувати свої професійні обов’язки відповідно до цього Закону та трудового договору, укладеного з податковим едвайзером; дотримуватися таємниці податкової інформації;
3. дотримуватися правил етичної поведінки;
4. поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
5. з повагою ставитися до державних символів України;
6. обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;
7. дбайливо ставитися до документів та архіву податкового едвайзера;
8. постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності.

Добір кандидатур і прийняття на роботу помічника податкового едвайзера є виключним правом податкового едвайзера. З помічником податкового едвайзера укладається трудовий договір.

Помічник податкового едвайзера набуває статус помічника податкового едвайзера з моменту прийняття на роботу, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Помічник податкового едвайзера втрачає статус помічника податкового едвайзера з моменту звільнення з роботи.

Податковий едвайзер може мати до чотирьох помічників податкового едвайзера.

Стаття 17. Вимоги до помічника податкового едвайзера

Помічником податкового едвайзера може бути громадянин України, який вільно володіє державною мовою та якому присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, має стаж роботи у сфері адміністрування податків, зборів, платежів не менш як два роки.

Не може бути помічником и податкового едвайзера особа, яка:
1. досягла шістдесяти п’ятирічного віку;
2. в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3. має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4. відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з адміністрування податків, зборів, платежів, або займати відповідні посади в контролюючих органах;
5. піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6 . має громадянство іншої держави;

Стаття 18. Політична неупередженість помічника податкового едвайзера

Помічник податкового едвайзера не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державних органів та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей.

Помічник податкового едвайзера не має права:
1. бути членом політичної партії;
2. обіймати посади в керівних органах політичної партії;
3. суміщати діяльність помічника податкового едвайзера із статусом депутата місцевої ради;
4. здійснювати особисто або залучати, використовуючи свій статус помічника податкового едвайзера, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;
5. у будь-який інший спосіб використовувати свій статус помічника податкового едвайзера в політичних цілях.

У разі реєстрації помічника податкового едвайзера кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це податкового едвайзера, з яким перебуває в трудових відносинах.

З моменту реєстрації помічника податкового едвайзера кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він не має права виконувати обов’язки помічника податкового едвайзера.

Стаття 19. Відповідальність податкового едвайзера.

За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків податковий едвайзер несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону.

Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну діями податкового едвайзера при здійсненні ним діяльності з адміністрування податків, зборів, платежів.

Податковий едвайзер не несе відповідальності по зобов’язаннях держави.

Для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчиненої дії під час здійснення діяльності з адміністрування податків, зборів, платежів, податковий едвайзер зобов’язаний до початку зайняття діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності.

Мінімальний розмір страхової суми становить тисячу мінімальних розмірів заробітної плати.

Розмір майнової відповідальності податкового едвайзера не може перевищувати фактично завданої з його вини шкоди платнику податків. Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також спори майнового характеру між податковим едвайзером та платником податків вирішуються у встановленому законом порядку.

Розділ ІІІ
НАБУТТЯ СТАТУСУ ПОДАТКОВОГО ЕДВАЙЗЕРА,
ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОГО ЕДВАЙЗЕРА

Стаття 20. Державна реєстрація податкового едвайзера

Особа набуває статусу податкового едвайзера з моменту проведення державної реєстрації її як податкового едвайзера.

Державна реєстрація податкового едвайзера здійснюється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в порядку, встановленому Положенням про державну реєстрацію податкового едвайзера, затвердженого Кабінетом міністрів України.

Державна реєстрація особи податковим едвайзером проводиться на підставі рішення вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера про рекомендацію державної реєстрації особи податковим едвайзером.

За проведення державної реєстрації податкового едвайзера вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Рішення про відмову в проведені державної реєстрації особи податковим едвайзером може бути оскаржене до суду.

Стаття 21. Вища кваліфікаційна комісія податкового едвайзера.

Вища кваліфікаційна комісія податкового едвайзера є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських засадах.

До складу вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера входять:
1. представник, визначений Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання адміністрування податків, зборів, платежів, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
2. представник, визначений Президентом України;
3. представник Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
4. представник Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
5. представник Національного агентства з питань запобігання корупції;
6. представник Державної судової адміністрації України;
7. двоє представників від Палати податкового едвайзера України;
8. чотири представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, обрані відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Комісія утворюється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, який затверджує її персональний склад.

Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, починаючи з дня його затвердження.

Членом Комісії може бути громадянин України з вищою освітою та досвідом діяльності або фаховими знаннями у сфері адміністрування податків, зборів, платежів, здатний представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу Комісії.

Повноваження члена Комісії припиняються достроково у разі:
1. подання особистої заяви про припинення повноважень члена Комісії або звільнення з посади, у зв’язку з перебуванням на якій його призначено членом Комісії;
2. неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я (за наявності медичного висновку);
3. припинення громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
4. набрання законної сили обвинувального вироку суду за вчинення умисного злочину;
5. набрання законної сили рішення суду про притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
6. визнання його недієздатним або обмеження його дієздатності судом;
7. визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
8. смерті;
9. систематичного (два і більше разів підряд) нез’явлення без поважних причин на засідання Комісії.

Стаття 22. Повноваження вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера

Вища кваліфікаційна комісія податкового едвайзера:
1. погоджує розроблені Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, типові вимоги до професійної компетентності податкових едвайзерів;
2. розглядає документи особових справ осіб, які виявили бажання набути статусу податкового едвайзера;
3. приймає рішення про рекомендацію державної реєстрації особи податковим едвайзером;
4. проводить розгляд скарг на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту
5. проводить розгляд скарг щодо оцінювання Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Палати податкового едвайзера України результатів складання кваліфікаційного іспиту;
6. розглядає пропозиції, надає згоду на анулювання державної реєстрації податкового едвайзера та повідомляє про своє рішення Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, у випадках передбачених цим Законом.

Стаття 23. Організація роботи вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера

Комісія здійснює діяльність відповідно до Положення про вищу кваліфікаційну податкового едвайзера, яке затверджується Кабінетом міністрів України за поданням Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. За членами Комісії на період участі у роботі Комісії зберігаються місце роботи (посада) і середня заробітна плата.

Засідання Комісії проводяться прозоро, оголошення про їх проведення, порядок денний, протоколи таких засідань, висновки та рішення, прийняті Комісією, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Засідання Комісії проводяться не рідше, ніж один раз на шість календарних місяців.

Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

Члени Комісії обирають головуючого на засіданні Комісії та адміністратора відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

Рішення Комісії оформляються протоколом.

Ведення протоколу засідання Комісії та оформлення відомостей результатів засідань покладається на адміністратора.

Комісія у межах наданих повноважень приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

Рішення Комісії може бути оскаржене до суду.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Стаття 24. Розгляд документів особових справ осіб, які виявили бажання набути статус податкового едвайзера

З метою здійснення контролю за дотриманням Дисциплінарно-кваліфікаційною комісією Палати податкового едвайзера України вимог нормативно-правових актів з питань встановлення рівня професійної підготовленості осіб, які виявили бажання набути статус податкового едвайзера, відповідності таких осіб вимогам, встановленим законодавством до особи податкового едвайзера, Комісія проводить розгляд документів особових справ осіб, які виявили бажання набути статус податкового едвайзера.

В рамках розгляду документів особових справ, Комісія, зокрема, перевіряє належність, достовірність та повноту документів, що містяться в особовій справі, а також правильність висновків Дисциплінарно-кваліфікаційної комісії Палати податкового едвайзера України за результатами кваліфікаційного іспиту щодо встановлення рівня професійної підготовленості осіб, які виявили бажання набути статус податкового едвайзера.

У випадку, якщо за результатами розгляду документів особових справ Комісія дійде висновку, що на підставі кваліфікаційного екзамену неможливо в повній мірі визначити рівень професійної підготовленості особи, яка виявила бажання набути статус податкового едвайзера, або в членів Комісії є обґрунтовані сумніви щодо достовірності результатів кваліфікаційного екзамену, Комісія може прийняти рішення щодо проведення додаткової співбесіди з такою особою з метою більш повного визначення професійної підготовленості особи, яка виявила бажання набути статус податкового едвайзера, та відповідності такої особи вимогам, встановленим законодавством до особи податкового едвайзера.

Рішення Комісії про проведення додаткової співбесіди повинно бути вмотивоване.

Проведення додаткової співбесіди є обов’язковим у разі, коли:
1. особа, яка виявила бажання набути статус податкового едвайзера, не має досвіду роботи в структурі контролюючих органів;
2. особа, яка виявила бажання набути статус податкового едвайзера, має досвід роботи в структурі контролюючих органів, але вона під час роботи в структурі контролюючих органів притягалася до дисциплінарної або іншої відповідальності.

У разі встановлення факту порушення умов проведення кваліфікаційного іспиту, що могло вплинути на його результати, проводиться повторний кваліфікаційний іспит;

Повторний кваліфікаційний іспит проводиться у порядку, визначеному для проведення кваліфікаційного іспиту.

У випадку, якщо за результатами розгляду особових справ кандидатів Комісія встановить неналежність, недостовірність або неповноту документів, що містяться в особовій справі, Комісія повертає таку особову справу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера для виправлення виявлених порушень та недоліків.

У випадку, якщо за результатами розгляду документів особових справ Комісія дійде висновку щодо відповідності особи, яка виявила бажання набути статус податкового едвайзера, вимогам, встановленим законодавством до особи податкового едвайзера, та її належної професійної підготовленості, Комісія виносить рішення про рекомендацію державної реєстрації особи податковим едвайзером та разом із матеріалами особової справи направляє таке рішення до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, для проведення процедури державної реєстрації особи податковим едвайзером.

Термін розгляду документів особових справ Вищою кваліфікаційною комісією податкового едвайзера не може перевищувати одного календарного місяця.

За проведення розгляду документів особових справ осіб, які виявили бажання набути статус податкового, вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 25. Кваліфікаційний іспит для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які виявили бажання набути статус податкового едвайзера

З метою встановлення рівня професійної підготовленості осіб, які виявили бажання набути статус податкового едвайзера, проводиться кваліфікаційний іспит податкового едвайзера.

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Палати податкового едвайзера України.

Під час кваліфікаційного іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України, рівень володіння державною мовою, рівень теоретичних знань у сфері адміністрування податків, зборів, платежів, оподаткування, бухгалтерського обліку, економіки, цивільного, господарського, адміністративного та трудового права, державної служби, етики і діловодства податкового едвайзера, практичні навички та уміння у застосуванні податкового законодавства. Під час проведення кваліфікаційного іспиту можуть перевірятися також знання в інших сферах, що стосуються діяльності податкового едвайзера.

Порядок складення кваліфікаційного іспиту, методика оцінювання та програма кваліфікаційного іспиту затверджуються відповідно до Порядку проведення кваліфікаційного іспиту податкового едвайзера (далі – Порядок проведення кваліфікаційного іспиту), що затверджується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Порядок проведення кваліфікаційного іспиту, зокрема, визначає:
1. умови проведення кваліфікаційного іспиту;
2. порядок прийняття та розгляду документів для складання кваліфікаційного іспиту;
3. порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на отримання статусу податкового едвайзера;
4. методи оцінювання кандидатів на отримання статусу податкового едвайзера.

До складання кваліфікаційного іспиту допускаються кандидати, які пройшли попередню перевірку, передбачену цим законом.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Палати податкового едвайзера України визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту не пізніше, ніж за десять календарних днів до дати проведення іспиту, рекомендованим листом за адресою, вказаною кандидатом при поданні документів.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Палати податкового едвайзера України проводить оцінювання результатів складання кандидатами кваліфікаційного іспиту. У разі його успішного проходження кандидатом комісія передає на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера матеріали особової справи кандидата та матеріали щодо складеного ним кваліфікаційного іспиту для прийняття Комісією рішення щодо рекомендації державної реєстрації податкового едвайзера.

Термін проведення оцінювання результатів складання кандидатами кваліфікаційного іспиту не може перевищувати п’яти робочих днів від дня складення іспиту.

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України щодо негативного оцінювання результатів складання кандидатами кваліфікаційного іспиту повинно бути вмотивоване.

Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом одного року.

Особи, які незадовільно склали кваліфікаційний іспит, допускаються до наступного його складання не раніш як через рік.

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України щодо негативного оцінювання результатів складання кандидатами кваліфікаційного іспиту може бути оскаржене кандидатами до Вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера.

Стаття 26. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту

Особа, яка виявила бажання набути статус податкового едвайзера та відповідає вимогам, встановленим цим законом, має право звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Особа, яка бажає скласти кваліфікаційний іспит, подає до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України такі документи:
1. копію паспорта громадянина України;
2. письмову заяву про намір скласти кваліфікаційний іспит та відповідність вимогам, встановленим цим Законом;
3. копію (копії) документа (документів) про освіту;
4. заповнену особову картку встановленого зразка;
5. документи про підтвердження досвіду роботи;
6. декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
7. згоду на проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей;
8. згоду на обробку персональних даних.

Особи можуть подавати додаткову інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Забороняється вимагати від особи, яка бажає скласти кваліфікаційний іспит, документи, не визначені цією статтею.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Палати податкового едвайзера України перевіряє відповідність особи вимогам цього закону, повноту, належність та достовірність поданих документів, а також проводить перевірку повноти та достовірності повідомлених особою щодо себе відомостей.

В рамках проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених щодо себе відомостей аналізується наступна інформація:
1. наявність випадків притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
2. факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
3. достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
4. стану здоров’я, рівня освіти, досвіду роботи, кваліфікації.

В рамках проведення перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання набути статус податкового едвайзера, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Палати податкового едвайзера України може звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати необхідну інформацію.

Відмова в наданні інформації на такий запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, установлену законом.

Строк розгляду заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та строк проведення перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених щодо себе особою, яка виявила бажання набути статус податкового едвайзера, не повинен перевищувати тридцяти робочих днів з дня надходження заяви.

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Палати податкового едвайзера України приймає рішення про:
1. допуск особи до кваліфікаційного іспиту;
2. відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту.

Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, повідомляється про прийняте рішення письмово протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. У разі відмови в допуску особи до кваліфікаційного іспиту в рішенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України в обов’язковому порядку зазначаються причини такої відмови.

Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера або до суду протягом тридцяти днів з дня його отримання.

Стаття 27. Особова справа податкового едвайзера

Стосовно кожного податкового едвайзера ведеться особова справа.

Складовими особової справи податкового едвайзера є:
1. документи, подані особою до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України;
2. матеріали перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених щодо себе особою, яку проводить Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Палати податкового едвайзера України;
3. рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України про допуск особи до кваліфікаційного іспиту;
4. матеріали щодо складання особою кваліфікаційного іспиту та оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту;
5. рішення Вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера про рекомендацію державної реєстрації особи податковим едвайзером;
6. особова картка встановленого зразка, в якій зазначаються:
– прізвище, ім’я, по батькові;
– дата і місце народження;
– сімейний стан;
– освіта і спеціальність;
– дату та результати кваліфікаційного іспиту;
– реквізити запису про державну реєстрацію податкового едвайзера;
– підстава анулювання державної реєстрації з посиланням на статтю, частину та пункт цього або іншого закону України.
7. Інші матеріали, визначені Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Ведення особової справи податкового едвайзера розпочинається одночасно з подачею ним документів до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України.

Порядок ведення та зберігання особових справ податкових едвайзерів визначається Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Стаття 28. Перевірка діяльності податкового едвайзера

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить перевірку діяльності податкового едвайзера на предмет дотримання ним податкового законодавства при здійснені своєї діяльності та виконання правил діловодства за визначений період.

Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом перевірки, не допускається, крім перевірки за зверненнями платників податків у межах предмета звернення та повноважень Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Перевірка діяльності податкового едвайзера на предмет дотримання ним податкового законодавства при здійснені своєї діяльності та виконання правил діловодства, крім повторних перевірок, передбачених цим законом, проводиться не частіше одного разу на два роки виключно на робочому місці податкового едвайзера з обов’язковим повідомленням його про проведення такої перевірки за 10 робочих днів до її початку шляхом вручення під розписку або надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення копії наказу про проведення такої перевірки.

Податковий едвайзер зобов’язаний надавати посадовим особам, едвайзером проводити перевірку, відомості і документи щодо здійснення ним своєї діяльності, та виконання правил діловодства.

Порядок проведення перевірки діяльності податкового едвайзера Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на предмет дотримання ним податкового законодавства при реалізації своїх повноважень та виконання правил діловодства визначається Кабінетом міністрів України.

У разі виявлення під час перевірки порушень податковим едвайзером податкового законодавства, організації діяльності податкового едвайзера або неодноразових (два і більше) порушень ним правил діловодства Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, може прийняти рішення про зупинення діяльності податкового едвайзера або анулювання державної реєстрації податкового едвайзера з підстав та у порядку, передбачених цим Законом.

Стаття 29. Зупинення діяльності податкового едвайзера

Діяльність податкового едвайзера зупиняється за рішенням Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з обов’язковим зазначенням причин такого рішення, у разі:
1. подання податковим едвайзером заяви про зупинення діяльності податкового едвайзера;
2. реєстрації податкового едвайзера кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку;
3. накладення на податкового едвайзера дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності податкового едвайзера.

Рішення про зупинення діяльності податкового едвайзера може бути оскаржене до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

Діяльність податкового едвайзера зупиняється з моменту винесення рішення про зупинення діяльності податкового едвайзера і до моменту:
1. подання податковим едвайзером заяви про поновлення діяльності податкового едвайзера;
2. завершення участі податкового едвайзера у виборчому процесі, відповідно до виборчого законодавства.
3. спливу строку на який на податкового едвайзера було накладено дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення діяльності податкового едвайзера;
4. за рішенням Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

На час зупинення діяльності податкового едвайзера, такий податковий едвайзер не може вчиняти будь-яких юридично значимих дій з адміністрування податків, зборів, платежів.

Під час зупинення діяльності податкового едвайзера, такий податковий едвайзер може надавати платникам податків консультації рекомендаційного характеру, в усній формі, з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.

Відомості про зупинення права на заняття діяльністю з адміністрування податків, зборів, платежів вносяться до Єдиного реєстру податкових едвайзерів.

Стаття 30. Припинення діяльності податкового едвайзера.

Припинення діяльності податкового едвайзера відбувається в результаті анулювання державної реєстрації податкового едвайзера.

Анулювання державної реєстрації податкового едвайзера здійснюється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в порядку встановленому Положенням про державну реєстрацію податкового едвайзера, затвердженого Кабінетом міністрів України.

Державна реєстрація податкового едвайзера анулюється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, без погодження з вищою кваліфікаційною комісією податкового едвайзера у разі::
1. подання податковим едвайзером заяви про бажання припинення діяльності податкового едвайзера;
2. припинення громадянства України або виїзд податкового едвайзера на постійне проживання за межі України;
3. набуття податковим едвайзером громадянства іншої держави;
4. набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення податкового едвайзера до адміністративної та/або кримінальної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
5. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо податкового едвайзера за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з адмініструванням податків, зборів, платежів;
6. неможливості виконання податковим едвайзером своїх повноважень за станом здоров’я за наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
7. набрання законної сили рішенням суду про визнання особи, податкового едвайзера, недієздатною або про обмеження дієздатності особи;
8. притягнення податкового едвайзера до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді анулюванні державної реєстрації податкового едвайзера, в порядку передбаченому цим Законом;
9. визнання податкового едвайзера безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
10. обрання податкового едвайзера на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з дня набуття повноважень;
11. досягнення податковим едвайзером 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом;
12. смерті податкового едвайзера.

Державна реєстрація податкового едвайзера анулюється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з вищою кваліфікаційною комісією податкового едвайзера у разі::
1. закриття кримінального провадження щодо податкового едвайзера з нереабілітуючих підстав;
2. неодноразового порушення податковим едвайзером чинного законодавства при вчиненні дій з адміністрування податків, зборів, платежів або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадянам;
3. набрання законної сили рішенням суду про порушення податковим едвайзером вимог законодавства при вчиненні ним дій з адміністрування податків, зборів, платежів;
4. неодноразового порушення податковим едвайзером правил етичної поведінки;
5. знищення чи втрати податковим едвайзером або з його вини архіву податкового едвайзера або окремих документів;

Особа втрачає статус податкового едвайзера з моменту анулювання державної реєстрації її як податкового едвайзера.

Рішення про анулювання державної реєстрації податкового едвайзера може бути оскаржене до суду.

Особа, державна реєстрація якої, як податкового едвайзера, анульована, може бути повторно набути статусу податкового едвайзера порядку, визначеному для набуття статусу податкового едвайзера.

Особа, яка фактично не здійснювала діяльність податкового едвайзера протягом трьох років з моменту державної реєстрації податкового едвайзера повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту.

Розділ IV
ІНФОРМАЦІЙНО_АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОГО ЕДВАЙЗЕРА

Стаття 31. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкового едвайзера

Під час здійснення своєї діяльності податковий едвайзер проводить комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на нього функцій.

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності податковий едвайзер використовує інформацію про:
1. про фінансово – господарські операції платників податків;
2. про платників податків та об’єкти оподаткування, реєстрація та облік яких проводиться органами державної влади, органами місцевого самоврядування та Національним банком України;
3. про встановлені загальнодержавні та місцеві податки та збори та надані податкові пільги;
4. про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окремих видів діяльності;
5. про наявність та рух коштів на рахунках платника податків;
6. іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на податкового едвайзера функцій.

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності податковий едвайзер використовує інформацію:
1. добровільно надану податковому едвайзеру платниками податків;
2. отриману за допомогою автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
3. отриману за запитом податкового едвайзера в установленому законом порядку;
4. отриману за результатами своєї діяльності;
5. отриману з судових рішень, що набрали законної сили;
6. отриману з експертних висновків;
7. іншу інформацію, оприлюднену як таку, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Інформація про доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) є Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повинна фіксуватися та зберігатися в інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках даних, включно з інформацією про податкового едвайзера, який отримав доступ до таких систем, реєстрів та банків даних, та про обсяг даних, доступ до яких було отримано.

Палата податкового едвайзера України може створювати власні бази даних та інформаційно-аналітичні системи, необхідні для забезпечення щоденної діяльності податкових едвайзерів.

Діяльність податкових едвайзерів, пов’язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється на підставах, визначених Конституцією України, Законом України «Про захист персональних даних», іншими законами України.

Стаття 32. Надання документів, що пов’язані з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів

Податковий едвайзер має право вимагати від платника податків або його едвайзерів представників надати документи (копії документів), що стосуються предмета вчинюваної дії з адміністрування податків, зборів, платежів

Для отримання документів (копій документів) податковий едвайзер звертається до платника податків із запитом у письмовій формі, підписаним податковим едвайзером, завіреним печаткою податкового едвайзера та надісланим за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто врученим платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.

Документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, можуть бути надані платником податків податковому едвайзеру в один із таких способів:
1. рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного;
2. безпосередньо податковому едвайзеру;
3. засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Не приймаються документи, які не відповідають вимогам законодавства та/або мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем. Копії документів повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Неподання відомостей та документів на вимогу податкового едвайзера є підставою для відкладення, зупинення вчинення або відмови у вчиненні дій з адміністрування податків, зборів, платежів із одночасним повідомленням до відповідного територіального органу Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за місцем податкової адреси платника для вжиття дій, визначених законодавством.

У разі відмови платника податків або його законних представників надати документи, що пов’язані з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів податковому едвайзеру, податковий едвайзер складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати. Зазначений акт підписується податковим едвайзером та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акту в ньому вчиняється відповідний запис.

У разі зупинення вчинення або відмови у вчиненні дій з адміністрування податків, зборів, платежів з причини неподання відомостей та документів на вимогу податкового едвайзера, платник податків зобов’язаний оплатити послуги податкового едвайзера, за такою ж ціною, як і у випадку, якщо б дії з адміністрування податків, зборів, платежів були вчинені в повному обсязі.

Стаття 33. Запит податкового едвайзера

Податковий едвайзер має право звернутися до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій усіх форм власності, інших платників податків із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для виконання функцій та завдань податкового едвайзера, вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено податковим законодавством.

За обґрунтованим письмовим запитом податкового едвайзера державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації усіх форм власності, інші платники податків, зобов’язані безоплатно надавати інформацію, необхідну для виконання функцій та завдань податкового едвайзера.

Запит податкового едвайзера повинен містити:
1. підстави для надіслання запиту відповідно до положень податкового законодавства України із обов’язковим посиланням на відповідні правові норми;
2. перелік інформації, яка запитується, та конкретний перелік документів, які пропонується надати;
3. печатку та особистий підпис податкового едвайзера.

Суб’єкти, яким адресовано обґрунтований письмовий запит, зобов’язані протягом 10 робочих днів з моменту його одержання розглянути і дати відповідь. У разі неможливості розгляду звернення податкового едвайзера у визначений строк, суб’єкти, яким адресовано обґрунтований письмовий запит, повідомляють про це податкового едвайзера офіційним листом з викладенням обґрунтованих причин необхідності продовження строку розгляду та надання відповіді. Строк розгляду запиту податкового едвайзера та надання відповіді, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 календраних днів з моменту його одержання.

Використання отриманої інформації здійснюється податковим едвайзером з дотриманням вимог податкового законодавства та законодавства про захист персональних даних.

Ненадання податковому едвайзеру на його запит інформації та/або документів, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків їх надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

Стаття 34. Проведення податковим едвайзером зустрічних звірок.

При виконанні своїх функцій з метою отримання податкової інформації податковий едвайзер має право проводити зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків та даних щодо неприбуткових організацій.

Зустрічна звірка полягає у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється податковим едвайзером, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків, у тому числі між платником податку та неприбутковими організаціями.

З метою проведення зустрічних звірок відбираються суб’єкти господарювання, щодо здійснення операцій з якими виникають сумніви та/або виникає необхідність дослідження факту здійснення таких операцій їх виду, обсягу і якості, розрахунків, що здійснювалися між зазначеними суб’єктами господарювання та платником податків, реальності та повноти відображення в обліку платників податків таких операцій.

З метою проведення зустрічної звірки податковий едвайзер надсилає запит податкового едвайзера про подання інформації та її документального підтвердження суб’єкту господарювання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) такого платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручає запит суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові.

У разі отримання від суб’єкту господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження, у встановлений податковим законодавством строк податковий едвайзер проводить зустрічну звірку.

За результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка, яка підписується особисто податковим едвайзером, скріплюється печаткою податкового едвайзера та надсилається за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові.

У разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб’єкта господарювання у зв’язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб’єкта господарювання та/або його посадових (едвайзерів) осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), ненаданням інформації та документів для проведення зустрічної звірки, податковий едвайзер складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання, який підписується особисто податковим едвайзером та скріплюється печаткою податкового едвайзера.

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання надсилається до відповідного територіального органу Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за місцезнаходженням (податковою адресою) суб’єкта господарювання для вжиття дій, визначених законодавством.

Стаття 35. Доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних.

Податковий едвайзер забезпечується прямим доступом до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Обробка такої інформації здійснюється податковим едвайзером із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

Прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є інші державні органи або органи місцевого самоврядування, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

За відсутності законодавчих вимог щодо прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, обмін інформацією з держателями (адміністраторами) таких інформаційних ресурсів здійснюється за обґрунтованим запитом.

Умови і порядок обміну інформацією між податковим едвайзером та органами державної влади регулюються податковим законодавством України.

Стаття 36. Обов’язок зберігати таємницю інформації

Податковий едвайзер, а також помічники податкового едвайзера зобов’язані не розголошувати, відомості, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, інформацію з обмеженим доступом, отримані податковим едвайзером та/або помічником податкового едвайзера при виконанні своїх функцій.

Обов’язок не розголошувати відомості, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, інформацію з обмеженим доступом, поширюється на випадки, навіть якщо послуги з адміністрування податків, зборів, платежів платнику податків фактично не надаються, а діяльність податкового едвайзера обмежується наданням інформаційно-довідкової допомоги чи ознайомленням з документами.

Обов’язок не розголошувати відомості, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, інформацію з обмеженим доступом поширюється на осіб, залучених податковим едвайзером під час здійснення ним діяльності з адміністрування податків, зборів, платежів та на інших осіб, яким стали відомі ці відомості.

Особи, винні в розголошені відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, інформацію з обмеженим доступом, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Подання податковим едвайзером в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформації Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням вимоги про нерозголошення відомостей що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, інформації з обмеженим доступом.

Не є порушенням вимоги про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, інформацію з обмеженим доступом, коли такі відомості надаються податковим едвайзером у випадках, прямо передбачених законодавством України.

Податковий едвайзер не має права давати свідчення в якості свідка щодо відомостей про платника податків, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, інформацію з обмеженим доступом, крім випадків, коли цього вимагають особи, яким він безпосередньо надавав послуги.

Розділ V
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВОГО ЕДВАЙЗЕРА

Стаття 37. Загальні умови дисциплінарної відповідальності податкового едвайзера

Податкового едвайзера може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях податкового едвайзера ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарне провадження стосовно податкового едвайзера здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Палати податкових едвайзерів.

Стаття 38. Підстави для притягнення податкового едвайзера до дисциплінарної відповідальності

Підставою для притягнення податкового едвайзера до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком податкового едвайзера є:
1. порушення правил етики податкового едвайзера;
2. розголошення, відомостей про платника податків, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю або вчинення дій, що призвели до розголошення;
3. невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
4. невиконання рішень органів професійного самоврядування податкових едвайзерів;
5. порушення інших обов’язків податкового едвайзера, передбачених законом.

Не є підставою для притягнення податкового едвайзера до дисциплінарної відповідальності у випадку надання Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальними органами іншої за змістом індивідуальної податкової консультації, наданої у письмовій або електронній формі, та/або затвердження наказом Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, узагальнюючої податкової консультації, зміст якої протирічить змісту консультації, наданої податковим едвайзером, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

Стаття 39. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень

За вчинення дисциплінарного проступку до податкового едвайзера може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:
1. попередження;
2. зупинення діяльності податкового едвайзера на строк від одного місяця до одного року;
3. анулювання державної реєстрації податкового едвайзера.

Податковий едвайзер може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Накладення на податкового едвайзера дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності податкового едвайзера може застосовуватися виключно у разі повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку та/або систематичного або грубого одноразового порушення правил етики податкового едвайзера.

Стаття 40. Ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність податкового едвайзера

Право на звернення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів із заявою (скаргою) щодо поведінки податкового едвайзера, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Не допускається зловживання правом на звернення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність податкового едвайзера без достатніх підстав і використання зазначеного права як засобу тиску на податкового едвайзера у зв’язку із здійсненням ним своєї діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно податкового едвайзера не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку податкового едвайзера, а також за анонімною заявою (скаргою).

Стаття 41. Стадії дисциплінарного провадження

Дисциплінарне провадження складається з таких стадій:
1. проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок податкового едвайзера;
2. порушення дисциплінарної справи;
3. розгляд дисциплінарної справи;
4. прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Стаття 42. Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок податкового едвайзера

Заява (скарга) щодо поведінки податкового едвайзера, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Палати податкових едвайзерів та не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження передається до дисциплінарного відділу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів.

Член дисциплінарного відділу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів за дорученням голови Палати податкових едвайзерів проводить перевірку фактів, викладених у заяві (скарзі), та звертається до відповідного податкового едвайзера для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

Під час проведення перевірки член дисциплінарного відділу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів за дорученням голови Палати податкових едвайзерів має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, фізичні особи, яким надіслано запит дисциплінарного відділу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів, зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію, копії документів.

Відмова в наданні інформації на запит дисциплінарного відділу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарного відділу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.

Заява (скарга) про дисциплінарний проступок податкового едвайзера, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів.

Стаття 43. Порушення дисциплінарної справи

За результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок податкового едвайзера, довідки та матеріалів перевірки більшістю голосів членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно податкового едвайзера.

Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається під розписку податковому едвайзеру та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність податкового едвайзера, протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається податковому едвайзеру, додається довідка члена дисциплінарного відділу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів, складена за результатами перевірки.

Рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти календарних днів з дня його прийняття до суду.

Стаття 44. Розгляд дисциплінарної справи

Дисциплінарна справа стосовно податкового едвайзера розглядається Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Палати податкових едвайзерів протягом тридцяти робочих днів з дня її порушення.

Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Палати податкових едвайзерів досліджує відомості, зібрані під час проведення перевірки, заслуховує повідомлення члена дисциплінарного відділу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів, який проводив перевірку, пояснення податкового едвайзера, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність податкового едвайзера, та пояснення інших заінтересованих осіб.

Податковий едвайзер, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність податкового едвайзера, мають право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката.

У разі неможливості з поважних причин брати участь у засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів податковий едвайзер, стосовно якого розглядається справа, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення податкового едвайзера оголошуються на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів.

Неявка податкового едвайзера чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності податкового едвайзера, на засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів едвайзера без поважних причин за умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У разі повторної неявки зазначених осіб на засідання палати розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки.

Розгляд справи про дисциплінарну відповідальність податкового едвайзера є відкритим, крім випадків, якщо відкритий розгляд справи може призвести до розголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та/або інформацію з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час здійснення діяльності з адміністрування податків, зборів, платежів.

Під час засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів ведеться протокол, який підписується головуючим та секретарем засідання.

Стаття 45. Прийняття рішення у дисциплінарній справі

За результатами розгляду дисциплінарної справи Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Палати податкових едвайзерів приймає рішення одне з таких рішень:
1. про притягнення податкового едвайзера до дисциплінарної відповідальності та застосуванні до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження;
2. про звернення до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику з рекомендацією притягнути податкового едвайзера до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності податкового едвайзера або анулюванні державної реєстрації податкового едвайзера;
3. про закриття дисциплінарної справи.

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про звернення до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику з рекомендацією з пропозицією анулювати державну реєстрацію податкового едвайзера, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу.

Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа податкового едвайзера та інші обставини.

Рішення у дисциплінарній справі приймається за відсутності податкового едвайзера, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність податкового едвайзера.

Рішення оголошується на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкових едвайзерів. Копія рішення надсилається або вручається під розписку податковому едвайзеру та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність податкового едвайзера, протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

Стаття 46. Оскарження рішення у дисциплінарній справі

Податковий едвайзер чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність податкового едвайзера, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти календарних днів з дня його прийняття до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

Розділ VI
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВРЯДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЕДВАЙЗЕРІВ

Стаття 47. Професійне самоврядування податкових едвайзерів

Професійне самоврядування податкових едвайзерів – самостійне колективне вирішення податковими едвайзерами питань взаємодії податкових едвайзерів.

Метою професійного самоврядування податкових едвайзерів є об’єднання на професійній основі зусиль податкових едвайзерів для виконання покладених на них цим Законом обов’язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів податкових едвайзерів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, захист професійних інтересів та соціальних прав податкових едвайзерів, підтримання високого професійного рівня податкових едвайзерів та сприяння його підвищенню, надання податковим едвайзером методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості податкового едвайзера.

Професійне самоврядування податкових едвайзерів здійснюється через З’їзд податкових едвайзерів, Палату податкового едвайзера України та її органи.

Професійне самоврядування податкових едвайзерів функціонує на засадах законності, гласності, незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов’язковості членства податкових едвайзерів та обов’язковості для виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, підзвітності, заборони втручання органів професійного самоврядування податкових едвайзерів у професійну діяльність податкового едвайзера забезпечення рівних можливостей доступу податкових едвайзерів до участі в професійному самоврядуванні.

Порядок здійснення професійного самоврядування податкових едвайзерів визначається цим Законом, іншими законами, а також регламентами і положеннями, які приймаються органами самоврядування податкових едвайзерів відповідно до цього Закону.

Стаття 48. Організаційні форми професійного самоврядування податкових едвайзерів

Організаційними формами професійного самоврядування податкових едвайзерів є: З’їзд податкових едвайзерів України, Місцева рада податкових едвайзерів (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі), Палата податкових едвайзерів України та її органи.

Стаття 49. З’їзд податкових едвайзерів України

Вищим органом професійного самоврядування податкових едвайзерів є З’їзд податкових едвайзерів України.

До складу З’їзду податкових едвайзерів України входять делегати, які обираються Радами податкових едвайзерів регіону.

Квота представництва встановлюється установчим З’їздом податкових едвайзерів України, який є першим З’їздом податкових едвайзерів України, та делегатами якого є всі податкові едвайзери України, які набули статус податкового едвайзера на день проведення установчого З’їзду податкових едвайзерів України.

Порядок висування та обрання делегатів З’їзду податкових едвайзерів України, порядок проведення З’їзду податкових едвайзерів України встановлюються та регулюються регламентом З’їзду податкових едвайзерів України, що затверджується установчим З’їздом податкових едвайзерів України з урахуванням положень, встановлених цим Законом.

З’їзд податкових едвайзерів:
1. призначає членів Палати податкового едвайзера України та достроково відкликає їх з посад;
2. затверджує Статут Палати податкового едвайзера України та вносить до нього зміни;
3. затверджує регламент З’їзду податкових едвайзерів України та вносить до нього зміни;
4. розглядає та затверджує звіт Палати податкового едвайзера України;
5. розглядає та затверджує звіт Ревізійної комісії палати податкового едвайзера України;
6. призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера від Палати податкового едвайзера України;
7. затверджує Кодекс професійної етики та поведінки податкових едвайзерів та положення про Палату податкового едвайзера України.
8. затверджує розмір та порядок сплати щорічних внесків та інших платежів податкових едвайзерів пов’язаних із здійсненням професійного самоврядування податкових едвайзерів, визначає напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків;
9. затверджує кошторис Палати податкового едвайзера України та звіт про його виконання;
10. звертається до органів державної влади та їх посадових осіб із пропозиціями щодо вирішення питань діяльності податкових едвайзерів;
11. розглядає інші питання професійного самоврядування податкових едвайзерів та здійснює інші повноваження відповідно до закону.

З’їзд податкових едвайзерів приймає з питань, що належать до його компетенції, рішення, що є обов’язковими до виконання Палатою податкового едвайзера України, її органами та всіма податковими едвайзерами України.

Рішення З’їзду податкових едвайзерів України набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішеннями.

Стаття 50. Порядок скликання З’їзду податкових едвайзерів

З’їзд податкових едвайзерів скликається Палатою податкового едвайзера України, періодично, раз на календарний рік. Позачерговий З’їзд податкових едвайзерів може бути скликаний у шістдесятиденний строк за ініціативою Палати податкових едвайзерів України або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості податкових едвайзерів України, або не менш як однієї третини Місцевих рад податкових едвайзерів.

У разі якщо Палата податкового едвайзера не скликає З’їзд податкових едвайзерів України протягом шістдесяти днів з дня надходження пропозиції про скликання З’їзду, податкові едвайзери або представники Місцевих рад податкових едвайзерів, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційної комісії зі скликання З’їзду податкових едвайзерів України. Організаційна комісія має право скликати та забезпечувати проведення З’їзду податкових едвайзерів України.

Делегати З’їзду податкових едвайзерів та особи, запрошені на нього, повідомляються про день, час і місце проведення З’їзду та питання, що виносяться на його розгляд, не пізніше ніж за тридцять днів до початку з’їзду.

Стаття 51. Порядок проведення З’їзду податкових едвайзерів

З’їзд податкових едвайзерів є правомочним за умови присутності на ньому не менш двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

З’їзд податкових едвайзерів відкриває голова Палати податкового едвайзера України, а в разі його відсутності – заступник голови чи секретар Палати податкового едвайзера України.

З’їзд податкових едвайзерів обирає шляхом таємного голосування президію з’їзду, кількісний склад якої визначається регламентом З’їзду. Президія організовує роботу З’їзду податкових едвайзерів.

З’їзд податкових едвайзерів обговорює і затверджує порядок денний роботи з’їзду, обирає лічильну комісію, секретаріат та інші робочі органи з’їзду.

Робота З’їзду податкових едвайзерів протоколюється.

Рішення З’їзду податкових едвайзерів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх делегатів з’їзду. Рішення з питань, щодо призначення членів Палати податкового едвайзера України, її органів та членів Вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера від Палати податкового едвайзера України, приймаються з’їздом шляхом таємного голосування.

Інші питання порядку проведення З’їзду податкових едвайзерів регулюються регламентом, який приймається З’їздом.

Стаття 52. Місцеві ради податкових едвайзерів

Органом професійного самоврядування податкових едвайзерів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є місцеві ради податкових едвайзерів.

Місцева рада податкових едвайзерів скликається на засідання Президією місцевої ради податкових едвайзерів періодично, раз на один календарний рік. Позачергове скликання місцевої ради податкових едвайзерів може бути проведено у тридцятиденний строк за ініціативою Президії місцевої ради податкових едвайзерів або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості податкових едвайзерів, адреса робочого місця яких відповідно до відомостей з Єдиного реєстру податкових едвайзерів, знаходиться у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно.

У разі, якщо Президія місцевої ради податкових едвайзерів не скликає Місцеву раду податкових едвайзерів на засідання протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про скликання Місцевої ради на засідання, податкові едвайзери, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційної комісії зі скликання Місцевої ради податкових едвайзерів на засідання. Організаційна комісія має право скликати та забезпечувати проведення засідання Місцевої ради податкових едвайзерів .

Делегати засідання Місцевої ради податкових едвайзерів та особи, запрошені на нього, повідомляються про день, час і місце проведення засідання та питання, що виносяться на його розгляд, не пізніше, ніж за десять днів до початку засідання.

Делегатами засідання Місцевої ради податкових едвайзерів є всі податкові едвайзери, адреса робочого місця яких відповідно до відомостей з Єдиного реєстру податкових едвайзерів знаходиться у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно.

Місцева рада податкових едвайзерів вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів засідання.

Місцева рада податкових едвайзерів:
1. обирає голову та членів Президії місцевої ради податкових едвайзерів;
2. обирає делегатів на З’їзд податкових едвайзерів України у кількості та на строк, визначений регламентом З’їзду податкових едвайзерів України;
3. розглядає інші питання професійного самоврядування податкових едвайзерів та здійснює інші повноваження відповідно до закону та рішень З’їзду податкових едвайзерів України.

Рішення Місцевої рада податкових едвайзерів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх делегатів.

Члени Президії місцевої ради податкових едвайзерів обираються строком на один рік та діють на громадських засадах.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення засідання Місцевої ради податкових едвайзерів здійснюється за рахунок добровільних внесків податкових едвайзерів, адреса робочого місця яких відповідно до відомостей з Єдиного реєстру податкових едвайзерів знаходиться у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно.

Стаття 53. Палата податкового едвайзера України

У період між проведенням З’їзду податкових едвайзерів вищим органом професійного самоврядування податкових едвайзерів є Палата податкового едвайзера України.

Палата податкового едвайзера України утворюється рішенням установчого З’їзду податкових едвайзерів та не може бути реорганізована. Ліквідація Палати податкового едвайзера України може бути здійснена лише на підставі закону.

Палата податкового едвайзера України є юридичною особою, недержавною некомерційною професійною організацією, має свою печатку.

Палата податкового едвайзера України має наступну структуру:
1. Голова палати податкового едвайзера України;
2. Заступник голови палати податкового едвайзера України;
3. Апарат палати податкового едвайзера України;
4. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія палати податкового едвайзера України;
5. Комісія палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства;
6. Ревізійна комісія палати податкового едвайзера України;
7. Інші органи палати податкового едвайзера України, утворені відповідно до рішень З’їзду податкових едвайзерів України.

Повноваження і порядок роботи Палати податкового едвайзера України визначаються цим Законом та Статутом Палати податкового едвайзера України, що затверджується З’їздом податкових едвайзерів України та є установчим документом Палати податкового едвайзера України.

Палата податкового едвайзера України підконтрольна та підзвітна З’їзду податкових едвайзерів України.

Палата податкового едвайзера України у період між проведення З’їзду податкових едвайзерів організовує виконання рішень З’їзду, а також вирішує питання щодо скликання та проведення З’їзду податкових едвайзерів України.

До повноважень Палати податкового едвайзера України належать:
1. представництво професійних інтересів податкових едвайзерів у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, делегування представників до органів державної влади;
2.захист професійних прав податкових едвайзерів та забезпечення гарантії діяльності податкового едвайзера;
3. участь у проведенні розгляду та обговорення законопроектів з питань, пов’язаних з діяльністю податкового едвайзера;
4. проведення розгляду звернень органів державної влади, місцевого самоврядування, платників податків, податкових едвайзерів, а також інших осіб, з проблемних питань застосування податкового законодавства та винесення висновку по таких зверненнях;
5. звернення до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з заявою про надання узагальнюючої податкової консультації;
6. складення порядку денного, забезпечення скликання та проведення З’їзду податкових едвайзерів України;
7. забезпечення виконання рішень З’їзду податкових Едвайзерів України та контроль за цим;
8. забезпечення процедури підвищення кваліфікації податкових едвайзерів та їхніх помічників;
9. контроль за дотриманням податковими едвайзерами правил професійної етики;
10. участь у діяльності вищої кваліфікаційної комісії податкового едвайзера;
11. проведення кваліфікаційного іспиту для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які виявили бажання набути статус податкового едвайзера;
12. оприлюднення наданих податковими едвайзероми податкових консультацій шляхом розміщення на сайті Палати без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків та його податкової адреси;
13. забезпечення захисту соціальних та професійних прав податкових едвайзерів;
14. розпорядження коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;
15. проведення дисциплінарного провадження стосовно податкового едвайзера;
16. формування Податкового регламенту;
17. забезпечення доступу та відкритості інформації про податкових едвайзерів та їхню діяльність;
18. здійснення організаційного, методичного, інформаційного забезпечення для ведення Єдиного реєстру податкових едвайзерів України;
19. створення та адміністрування власних баз даних та інформаційно-аналітичних систем, необхідних для забезпечення щоденної діяльності податкових едвайзерів;
20. забезпечення ведення офіційного веб-сайту Палати податкових едвайзерів України
21. інші повноваження відповідно до законодавства України, Статуту Палати податкового едвайзера України та рішень З’їзду податкових едвайзерів України.

Членами Палати податкового едвайзера України можуть бути особи, що у встановленому законом порядку набули статус податкового едвайзера.

Строк повноважень члена Палати податкового едвайзера України становить чотири роки.

Члени Палати податкового едвайзера України обирають на засіданні Палати із свого складу голову Палати податкового едвайзера України, його заступника, секретаря, інших членів апарату Палати, голову та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, комісії з питань застосування податкового законодавства, ревізійної комісія та інших органів палати податкового едвайзера України, утворених відповідно до рішень З’їзду податкових едвайзерів України.

Голова Палати податкового едвайзера України, його заступники, секретар, інші члени апарату Палати, голова та члени відповідних комісій Палати та інших органів Палати, можуть бути відкликані з посади за рішенням Палати податкового едвайзера України або З’їзду податкових едвайзерів України.

Засідання Палати податкового едвайзера України є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Палата податкового едвайзера України приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів.

Засідання Палати податкового едвайзера України скликаються головою Палати податкового едвайзера України, а в разі його відсутності – одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці. Засідання Палати податкового едвайзера України може бути також скликане за пропозицією не менш як однієї п’ятої від загального складу членів Палати.

У разі якщо голова Палати податкового едвайзера України або його заступник не скликає засідання Палати протягом тридцяти робочих днів з дня надходження пропозиції про скликання засідання, члени Палати податкового едвайзера України, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційної комісії зі скликання засідання Палати податкового едвайзера України. Організаційна комісія має право скликати та забезпечувати проведення засідань Палати, визначати особу, яка головує на засіданні Палати

Засідання Палати податкового едвайзера України є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Палати. Рішення Палати податкового едвайзера України приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Палати голос головуючого на засіданні є вирішальним

Члени Палати податкового едвайзера України можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються рішенням З’їзду податкових едвайзерів України.

Стаття 54. Голова Палати податкового едвайзера України.

Голова Палати податкового едвайзера України представляє Палату податкового едвайзера України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.

Голова Палати податкового едвайзера України забезпечує скликання та проведення засідань Палати податкового едвайзера України, розподіляє обов’язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства Палати податкового едвайзера України, розпоряджається коштами і майном Палати податкового едвайзера України відповідно до затвердженого кошторису, організовує і забезпечує роботу апарату Палати податкового едвайзера України, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, Статутом Палати податкового едвайзера України, рішеннями З’їзду податкових едвайзерів України.

Стаття 55. Апарат Палати податкового едвайзера України.

Апарат палати податкового едвайзера України є структурним підрозділом Палати податкового едвайзера України.

Метою діяльності Апарату Палати податкового едвайзера України є ведення поточних справ Палати податкового едвайзера України, виконання організаційної, правової, інформаційно-довідкової та матеріально-технічної роботи із забезпечення діяльності Палати податкового едвайзера України, її структурних підрозділів та членів Палати податкового едвайзера України під час виконання ними своїх повноважень відповідно до законодавства України, Статуту Палати податкового едвайзера України, рішень З’їзду податкових едвайзерів України та Палати податкового едвайзера України.

Основними завданнями Апарату Палати податкового едвайзера України є:
1. створення належних умов для роботи Палати податкового едвайзера України, її структурних підрозділів та членів Палати податкового едвайзера України під час виконання ними своїх повноважень;
2. забезпечення єдиної системи діловодства в Палаті податкового едвайзера України та належної роботи з документами; облік і контроль за їх проходженням та виконанням;
3. ведення планової, облікової та фінансово-економічної роботи, забезпечення обчислення та своєчасної сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та додержання податкового законодавства;
4. фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності Палати податкового едвайзера України, а також ефективне використання і збереження майна, коштів та інших матеріальних цінностей Палати податкового едвайзера України;
5. виконання рішень З’їзду податкових едвайзерів України, Палати податкового едвайзера України та доручень Голови Палати податкового едвайзера України;
6. здійснення організаційного, методичного, інформаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру податкових едвайзерів України;
7. забезпечення ведення офіційного веб-сайту Палати податкових едвайзерів України
8. виконання інших завдань, покладених на Апарат Палати податкового едвайзера України відповідно до законодавства України, Статуту Палати податкового едвайзера України, рішень З’їзду податкових едвайзерів України та Палати податкового едвайзера України.

Структура, чисельність, обов’язки та повноваження окремих членів Апарату Палати податкового едвайзера України визначається Статутом Палати податкового едвайзера України.

Стаття 56. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Палати податкового едвайзера України.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Палати податкового едвайзера України є структурним підрозділом Палати податкового едвайзера України.

Метою діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України є визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір набути статус податкового едвайзера, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності податкових едвайзерів.

До повноважень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України належать:
1. проведення кваліфікаційного іспиту для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які виявили намір набути статус податкового едвайзера;
2. забезпечення процедури підвищення кваліфікації податкових едвайзерів та їхніх помічників;
3. здійснення контролю за дотриманням податковими едвайзероми правил професійної етики;
4. проведення дисциплінарного провадження стосовно податкового едвайзера;
5. інші повноваження відповідно до законодавства України, Статуту Палати податкового едвайзера України, рішень З’їзду податкових едвайзерів України та Палати податкового едвайзера України.

Структура, чисельність, обов’язки та повноваження окремих членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії палати податкового едвайзера України визначається Статутом Палати податкового едвайзера України.

Стаття 57. Комісія Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства.

Комісія Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства є структурним підрозділом Палати податкового едвайзера України.

Метою діяльності комісії Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства є моніторинг податкового законодавства, забезпечення єдності та однакового підходу у застосуванні норм податкового законодавства, узагальнення та систематизація практики використання окремих норм податкового законодавства, надання роз’яснень та висновків з проблемних питань застосування податкового законодавства.

До повноважень Комісії Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства належать:
1. участь у проведенні розгляду та обговорення законопроектів з питань, пов’язаних з діяльністю податкового едвайзера;
2. проведення розгляду звернень органів державної влади, місцевого самоврядування, платників податків, податкових едвайзерів, а також інших осіб з проблемних питань застосування податкового законодавства та винесення висновку по таких зверненнях;
3. підготовка проектів звернень Палати податкового едвайзера України до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з заявою про надання узагальнюючої податкової консультації;
4. узагальнення, систематизація та оприлюднення податкових консультацій, наданих податковими едвайзерами;
5. формування Податкового регламенту;
6. створення та адміністрування власних баз даних та інформаційно-аналітичні системи, необхідних для забезпечення щоденної діяльності податкових едвайзерів;
7. інші повноваження відповідно до законодавства України, Статуту Палати податкового едвайзера України, рішень З’їзду податкових едвайзерів України та Палати податкового едвайзера України.

Структура, чисельність, обов’язки та повноваження окремих членів Комісії Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства визначається Статутом Палати податкового едвайзера України.

Стаття 58. Ревізійна комісія Палати податкового едвайзера України

Ревізійна комісія Палати податкового едвайзера України є структурним підрозділом Палати податкового едвайзера України.

Метою діяльності Ревізійної комісії Палати податкового едвайзера України є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Палати податкового едвайзера України та її органів.

За результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Палати податкового едвайзера України та її органів, Ревізійна комісія Палати податкового едвайзера України щорічно складає звіт, який подає на затвердження З’їздом податкових едвайзерів України.

Структура, чисельність, обов’язки та повноваження окремих членів Ревізійної комісії Палати податкового едвайзера України визначається Статутом Палати податкового едвайзера України.

Стаття 59. Фінансове забезпечення діяльності Палати податкового едвайзера України.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Палати здійснюється за рахунок:
1. щорічних внесків та інших платежів податкових едвайзерів, пов’язаних із здійсненням професійного самоврядування податкових едвайзерів, розмір яких визначає З’їзд податкових едвайзерів України;
2. добровільних внесків податкових едвайзерів;
3. плати за проведення кваліфікаційного іспиту;
4. плати за послуги, що надаються Палатою податкового едвайзера та її органами;
5. інших не заборонених законодавством України джерел.

Розмір щорічних внесків та інших платежів податкових едвайзерів, пов’язаних із здійсненням професійного самоврядування податкових едвайзерів, визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності Палати податкового едвайзера та її органів. Розмір щорічних внесків та інших платежів податкових едвайзерів, пов’язаних із здійсненням професійного самоврядування податкових едвайзерів, є однаковим для всіх податкових едвайзерів України. Податкові едвайзери, діяльність яких зупинена в установленому порядку, звільняються від сплати щорічних внесків та інших платежів податкових едвайзерів, пов’язаних із здійсненням професійного самоврядування податкових едвайзерів на період зупинення їхньої діяльності.

Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій Палати податкового едвайзера та не може перевищувати граничного розміру, встановленого законодавством України.

Розмір плати за послуги, що надаються Палатою податкового едвайзера та її органами, визначається за загальними правилами визначення розміру оплати послуг податкового едвайзера.

Розпорядження коштами та майном Палати податкового едвайзера здійснюється відповідно до кошторису, затвердженого З’їздом податкових едвайзерів України.

Стаття 60. Податковий регламент

З метою забезпечення єдності у застосуванні норм податкового законодавства, узагальнення практики використання окремих норм податкового законодавства, систематизації та забезпечення оприлюднення позицій Палати податкового едвайзера за результатами засідання Палати податкового едвайзера формується та затверджується Податковий регламент. Порядок його формування та затвердження визначається Палатою податкового едвайзера.

Наповнення Податкового регламенту має на меті ґрунтовний аналіз характерних помилок та недоліків при застосуванні податкового законодавства, їх упередження, визначення шляхів для їх усунення та недопущення в подальшому. Податковий регламент окреслює рекомендований порядок дій у неврегульованих законодавством або спірних питаннях, колізіях норм права при застосуванні їх у податковій практиці.

Стаття 61. Узагальнюючі консультації, видані на основі консультацій (висновків) Палати податкового едвайзера

Палата податкового едвайзера щодо консультації, викладеної у Податковому регламенті, або висновку, наданого Палатою за результатами розгляду звернення органів державної влади, місцевого самоврядування, платників податків, податкових едвайзерів, а також інших осіб з проблемних питань застосування податкового законодавства, що стосується значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов’язань, має право звернутися до Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з пропозицією затвердження такої консультації шляхом надання їй офіційного статусу узагальнюючої податкової консультації. За результатами такого звернення Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, може прийняти рішення про затвердження наказом узагальнюючої податкової консультації, яка підлягає оприлюдненню, у тому числі на офіційному веб-сайті цього органу, протягом 5 календарних днів, або надати письмову вмотивовану відмову в затвердженні такої консультації (висновку) та надання їй офіційного статусу узагальнюючої податкової консультації з обов’язковим зазначенням причин такої відмови.

Палата податкового едвайзера протягом десяти робочих днів з дня отримання відмови має право оскаржити до суду надану письмову вмотивовану відмову Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в затвердженні консультації (висновку) Палати податкового едвайзера з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства, та надання їй офіційного статусу узагальнюючої податкової консультації, якщо, на думку Палати податкового едвайзера, така відмова суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору.

У випадку не оскарження відмови Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в затвердженні консультації (висновку) Палати податкового едвайзера з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства, та надання їй офіційного статусу узагальнюючої податкової консультації, або після сплину строку для оскарження такої відмови, або після набрання законної сили рішенням суду про відмову в задоволені вимог Палати податкового едвайзера щодо оскарження відмови Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в затвердженні консультації (висновку) Палати податкового едвайзера з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства, та надання їй офіційного статусу узагальнюючої податкової консультації, Палата податкового едвайзера зобов’язана внести відповідні зміни до змісту Податкового регламенту та/або видати нову консультацію (висновок).

Стаття 62. Єдиний реєстр податкових едвайзерів

Палата податкового едвайзера забезпечує ведення Єдиного реєстру податкових едвайзерів з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад податкових едвайзерів, які відповідно до цього Закону набули статусу податкового едвайзера.

До Єдиного реєстру податкових едвайзерів вносяться такі відомості:
1. прізвище, ім’я та по батькові, дата народження податкового едвайзера;
2. номер і дата державної реєстрації податкового едвайзера;
3. адреса робочого місця податкового едвайзера;
4. інформація про наявність полісу страхування професійної відповідальності із зазначенням терміну дії такого полісу, розміру страхового покриття тощо;
5. інформація про застосування дисциплінарних стягнень, зупинення діяльності податкового едвайзера або анулювання державної реєстрації податкового едвайзера (за наявності);
6. інші відомості, передбачені цим Законом.

Податковий едвайзер протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру податкових едвайзерів, письмово повідомляє про такі зміни Палату податкового едвайзера, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Інформація, внесена до Єдиного реєстру податкових едвайзерів, є відкритою на офіційному веб-сайті Палати податкового едвайзера.

Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру податкових едвайзерів, включаються до нього не пізніше дня, наступного за днем отримання Палатою податкового едвайзера відповідної інформації, крім випадків, установлених цим Законом.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових едвайзерів затверджується Палатою податкового едвайзера.

З метою ведення Єдиного реєстру податкових едвайзерів дозволяється обробка персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.

Розділ VII
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВИМ ЕДВАЙЗЕРОМ ДІЯЛЬНОСТІ З АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

Стаття 63. Облік дій податкового едвайзера з адміністрування податків, зборів, платежів.

Про всі дії, вчинені податковим едвайзером, з метою їх обліку та контролю робиться запис у журналі реєстрації дій податкового едвайзера.

Кожна дія реєструється під окремим порядковим номером.

Журнал для реєстрації дій податкового едвайзера повинен бути прошнурований, аркуші пронумеровані. Кількість аркушів у журналі повинна бути засвідчена підписом посадової особи Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Запис у журналі робиться чітко, розбірливо, із заповненням усіх граф, передбачених за встановленою формою. Не допускаються підчистки, дописки, інші незастережні виправлення та запис олівцем.

Порядок ведення журналу для реєстрації дій податкового едвайзера та його форма встановлюються Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Податковий едвайзер вносить необхідну інформацію до автоматизованих інформаційних і довідкових системам, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за кожною вчинюваною ним дією з адміністрування податків, зборів, платежів в день вчинення відповідних дій, в порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

Стаття 64. Порядок прийняття податкової звітності.

Податковий едвайзер приймає документи податкової звітності, яка подається особисто платником податків або уповноваженою на це особою на паперових носіях або електронних носіях із наданням роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях.

При прийнятті податковим едвайзером документів податкової звітності податковий едвайзер виконує такі процедури:
1. приймання та реєстрація документів податкової звітності від платників податків або уповноваженої на це особи;
2. перенесення інформації з документів податкової звітності на паперових та електронних носіях до електронних баз податкової звітності, держателем (адміністратором) яких є Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
3. проведення автоматизованих перевірок документів податкової звітності, зокрема звірка даних документів податкової звітності з інформацією відповідних реєстрів, переліків тощо;
4. верифікація даних податкової звітності, наданої на паперових носіях;
5. обробка податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку;
6. обробка податкової звітності;
7. формування та передача реєстрів на основі обробленої податкової звітності;
8. оформлення і передача для збереження паперових носіїв податкової звітності.

Для приймання документів податкової звітності, яка подається особисто платником податків або уповноваженою на це особою, в податкового едвайзера встановлюється робоча станція із системою приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності.

Податковий едвайзер виконує перевірку оформлення документів відповідно до загальних вимог та наявність обов’язкових додатків до декларацій.

За відсутності зауважень до оформлення податкової звітності, податковий едвайзер реєструє факт приймання документів податкової звітності датою їх фактичного отримання. Така податкова звітність вважається прийнятою.

Факт приймання документів податкової звітності засвідчують печатка та підпис податкового едвайзера, дата реєстрації документа та реєстраційний номер.

При прийманні податкової звітності, яка подається на електронних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках тощо) з доданням роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях, податковий едвайзер виконує також:
1. перевірку носія на наявність вірусів за допомогою антивірусного програмного забезпечення, визначеного Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
2. перевірку відповідності поданого електронного звіту формату, затвердженому Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.;
3. імпорт даних електронного звіту з електронного носія до бази даних адресата звітності;
4. перенесення реєстраційних номерів на паперові носії після перевірки на відповідність імпортованим даним.

У разі невідповідності даних на електронному носії оригіналам податкової звітності на паперових носіях, за наявності вірусу на носії або невідповідності формату чи версії програмного засобу – податковий едвайзер, реєструє та обробляє звітність на паперових носіях, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

У разі подання платником податків податковому едвайзеру податкової декларації, заповненої з порушеннями чинного законодавства України, податковий едвайзер відмовляє платнику податків у прийнятті податкової декларації із письмовим зазначенням причин такої відмови. При чому платник податків зобов’язаний оплатити послуги податкового едвайзера за такою ж ціною, як і у випадку, якщо податкова декларація була би прийнята.

Якщо платник податків наполягає на прийнятті звітності, то звітність приймається, реєструється та разом зі службовою запискою передається до територіального органу Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за місцем податкової адреси для подальшого зберігання у звітній частині особової справи відповідного платника податків.

Податковий едвайзер повідомляє платника податків про виявлені недоліки і право невизнання Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальними органами, такої податкової звітності відповідно до норм чинного податкового законодавства. На примірнику, що залишається у платника податків, проставляється відмітка про можливість її невизнання.

У разі якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено факт неправомірної відмови податковим едвайзером у прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання податковим едвайзером.

При отриманні документів податкової звітності, яка подається платниками податків з порушенням граничних термінів, такі документи приймаються, реєструються та обробляються згідно із загальними правилами, як для документів податкової звітності, поданої вчасно.

Податковий едвайзер в триденний термін повідомляє територіальний орган Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за місцем податкової адреси платника про факт подання платником податку податкової звітності з порушенням граничних термінів її подання, для прийняття територіальними органами Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, рішення щодо застосування фінансових санкцій до платників податків за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності.

Після введення зазначених у документах податкової звітності платника показників до електронних баз податкової звітності, держателем (адміністратором) яких є Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, документи податкової звітності разом з реєстрами поданої звітності передаються до відповідного територіального органу Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за місцем податкової адреси платника для проведення камеральної перевірки і формування звітної частини облікової справи платника.

Стаття 65. Надання податкових консультацій.

За зверненням платників податків податковий едвайзер за результатами аналізу податкової та/або судової статистики та узагальнення податкової та/або судової практики дає податкову консультацію рекомендаційного характеру з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання такого звернення.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі. Консультація, надана в письмовій або електронній формі, обов’язково повинна містити опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.

Платник податків, Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, або його територіальний орган може оскаржити до суду надану податковим едвайзером індивідуальну податкову консультацію, викладену в письмовій або електронній формі як правовий акт індивідуальної дії, яка, на їх думку, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору.

Скасування судом індивідуальної податкової консультації є підставою для надання податковим едвайзером нової податкової консультації з урахуванням висновків суду. Податковий едвайзер зобов’язаний надати платнику податків нову індивідуальну податкову консультацію протягом 30 календарних днів із дня набрання законної сили рішенням суду про скасування індивідуальної податкової консультації.

Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому податковим едвайзером у письмовій або електронній формі, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація була скасована за рішенням суду.

Податковий едвайзер несе повну матеріальну, іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону за наслідки дій платника податків відповідно до наданої ним індивідуальної податкової консультації у письмовій або електронній формі.

Податковий едвайзер має право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до його повноважень.

Податковий едвайзер має право ініціювати проведення колегіального розгляду звернення платника податків з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства на засіданні Палати податкового едвайзера протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання такого звернення. Сформована консультація за результатами розгляду членами Палати податкового едвайзера звернення платника податків з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства може бути ініційована для включення у Податковий регламент.

Стаття 66. Облік платників податків

Облік платників податків за окремими податками, а також окремих категорій платників податків здійснюється податковим едвайзером в межах наданих повноважень відповідно до положень податкового законодавства.

Стаття 67. Види перевірок, які проводить податковий едвайзер

Податковий едвайзер має право проводити камеральні та документальні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться податковим едвайзером в межах його повноважень у порядку, встановленому податковим законодавством України, виключно на підставі заяви, поданої платником податків податковому едвайзеру.

Стаття 68. Порядок проведення податковим едвайзером камеральної перевірки

За заявою платника податків податковим едвайзером може бути проведена камеральна перевірка податкової звітності такого платника в порядку, визначеному податковим законодавством України для проведення камеральних перевірок контролюючими органами з урахуванням особливостей, встановлених цим законом, із внесенням відповідних відомостей у автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних, держателем (адміністратором) яких є Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Присутність платника під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.

Оформлення результатів камеральної перевірки, проведеної податковим едвайзером, здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України щодо оформлення результатів камеральних перевірок.

Стаття 69. Порядок проведення документальної перевірки

За заявою платника податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до правил, встановлених Податковим кодексом України, податковим едвайзером може бути проведена документальна перевірка (надалі – перевірка).

Заява про проведення перевірки (далі – Заява) подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення перевірки. Форма Заяви встановлюється Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Платником податків у Заяві, крім загальних облікових даних, в обов’язковому порядку зазначається інформація про:
1. податкові періоди господарської діяльності, що підлягають перевірці;
2. систему оподаткування, що застосовується платником податків;
3. перелік податків, які будуть перевірені під час проведення перевірки (єдиний податок, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, інші податки за наявності технічної можливості їх перевірки податковим едвайзером);
4. ведення в електронному вигляді бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами);
5. ведення в електронному вигляді первинних документів, які підтверджують правомірність ведення бухгалтерського обліку;
6. надання платником податків разом із Заявою податковому едвайзеру в електронній формі, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, документів, які відповідно до Податкового Кодексу пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації), у форматі, встановленому відповідно до положень Податкового Кодексу.

Після прийняття податковим едвайзером рішення щодо проведення перевірки платником податків надаються податковому едвайзеру документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів в порядку, визначеному цим законом.

Перевірка може бути проведена за визначені платником податків податкові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки, з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити. Такий податковий період не може становити менше одного базового податкового (звітного) періоду з відповідного податку (збору).

Рішення про проведення/непроведення перевірки, за формою, встановленою Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, для документальної невиїзної позапланової електронної перевірки, яку проводить Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальні органи, приймається податковим едвайзером протягом 10 календарних днів з дня отримання відповідної Заяви. Таке рішення реєструється податковим едвайзером у журналі реєстрації рішень про проведення/непроведення перевірки за формою, встановленою Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, для документальної невиїзної позапланової електронної перевірки, яку проводить Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальні органи.

Рішення про непроведення перевірки може бути прийнято податковим едвайзером, якщо встановлено такі обставини:
1. заяву подано з порушенням встановленого порядку та форми, у тому числі не зазначено (неправильно зазначено) необхідні дані, не підписано або не скріплено печаткою платника податків (за наявності);
2. платник належить до середнього або високого ступеня ризику, визначеного відповідно до правил встановлених Податковим кодексом України;
3. облікові дані платника, отримані податковим едвайзером у встановленому законодавством порядку, не відповідають даним, зазначеним у Заяві;
4. період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, не відповідає базовому податковому (звітному) періоду з відповідного податку (збору);
5. період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, вже охоплено документальною плановою або позаплановою перевіркою (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити);
6. бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами);
7. платник податків не подав разом із Заявою податковому едвайзеру в електронній формі, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, документів, які відповідно до Податкового Кодексу пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації), у форматі, встановленому відповідно до положень Податкового Кодексу;
8. інші аргументовані підстави, що технічно не дають змоги провести документальну перевірку електронним способом.

Рішення про непроведення перевірки в обов’язковому порядку повинно містити перелік встановлених податковим едвайзером підстав, що не дають можливості провести перевірку.

Рішення про проведення/непроведення перевірки надсилається платнику податків у письмовій формі, підписаній податковим едвайзером, завіреній печаткою податкового едвайзера за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові не пізніше наступного робочого дня від дати його прийняття.

Рішення про непроведення перевірки не обмежує можливості повторного звернення платника податків із Заявою.

У разі прийняття податковим едвайзером рішення про непроведення перевірки, платник податків зобов’язаний оплатити послуги податкового едвайзера у фактично наданому обсязі.

Оформлення результатів перевірки, проведеної податковим едвайзером, здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України щодо оформлення результатів документальних невиїзних позапланових електронних перевірок, які проводить Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальні органи.

При виявленні під час перевірки фактів, що пов’язані з неоднозначним тлумаченням колізійних норм права платником податків та Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальними органами, та/або з метою врегулювання проблемних/спірних питань (у разі їх наявності) щодо встановлених під час перевірки порушень в межах термінів проведення перевірки, не пізніше двох робочих днів після виявлення таких фактів/питань, податковий едвайзер письмово викладає встановлені факти/питання та звертається до Комісії Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства з пропозицією надати висновок за результатами засідання комісії про правомірність застосування платником чи едвайзером певної норми права.

На засіданні Комісії Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства аналізуються викладені податковим едвайзером факти, визначаються норми, що підлягають застосуванню, наявність їх тлумачення, судова та податкова практика.

Не пізніше п’яти робочих днів за результатами засідання Комісії Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства надається письмовий висновок по кожному порушеному питанню разом із аналізом правомірності/неправомірності застосування норми права платником податків та рекомендованої позиції податкового едвайзера при оформлені результатів документальної перевірки. Висновок повинен бути підписаний всіма членами, присутніми на засіданні Комісії Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства. По кожному проблемному питанню повинно бути чітко визначено:
1. суть питання;
2. перелік документів, які надано платником податків при проведенні перевірки, та їх зміст;
3. інші документи та факти, встановлені в ході проведення перевірки податковим едвайзером;
4. норми податкового та іншого законодавства, що регулюють це питання;
5. результати обговорення та позицію кожного із членів Комісії Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства, які брали участь у засіданні;
6. висновок щодо виявлених перевіркою порушень податкового та іншого законодавства;
7. достатності наявних доказів чи необхідності додаткового дослідження фінансово-господарських операцій платника податків (його контрагентів), вжиття інших заходів тощо.

Висновки за результатами засідання Комісії Палати податкового едвайзера України з питань застосування податкового законодавства в обов’язковому порядку враховуються при подальшому проведенні перевірки та складанні довідки за результатами перевірки.

Тривалість проведення перевірки не може перевищувати 90 календарних днів з дня, що настає за днем прийняття рішення про проведення документальної перевірки податковим едвайзером.

Підставами для подовження строку перевірки є:
– заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки);
– змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів;
– необхідність проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка.

При цьому перевірка може бути подовжена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути подовжена на строк, необхідний для завершення таких процедур.

У разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся податковим едвайзером, або не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення перевірки податковим едвайзером, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний територіальний орган Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.

Стаття 70. Відмова у вчиненні дій з адміністрування податків, зборів, платежів

Податковий едвайзер відмовляє у вчиненні дій з адміністрування податків, зборів, платежів, якщо:
1. вчинення такої дії суперечить законодавству України;
2. платник податків належить до середнього або високого ступеня ризику, визначеного відповідно до правил, встановлених Податковим кодексом України;
3. не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення дій з адміністрування податків, зборів, платежів;
4. дія підлягає вчиненню посадовою особою контролюючого органу за основним та неосновним місцем обліку платника у зв’язку з тим, що вчинення такої дії не входить до повноважень податкового едвайзера;
5. з проханням про вчинення дій з адміністрування податків, зборів, платежів звернулась фізична особа, платник податку, яка в установленому порядку визнана недієздатною або едвайзер представник платника податку не має необхідних повноважень;
6. платник податку, який звернулася з проханням про вчинення дії з адміністрування податків, зборів, платежів, не вніс плату за її вчинення;
7. встановлено факти ухилення платником податків від оподаткування у значних, великих або особливо великих розмірах;
8. в інших випадках, передбачених законом.

Податковому едвайзеру забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні дій з адміністрування податків, зборів, платежів.

На вимогу платника податку, якому відмовлено у вчиненні дій з адміністрування податків, зборів, платежів, податковий едвайзер зобов’язаний надати пояснення про причини відмови в письмовій формі.

Стаття 71. Перевірка достовірності відомостей, що містяться у декларації, яку подають особи, едвайзери на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняні до них особи

Податковий едвайзер може бути залученим на договірних засадах органами державної влади для проведення перевірки достовірності відомостей, що містяться у декларації, яку подають особи, едвайзери на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняні до них особи.

Відбір податкових едвайзерів проводиться шляхом конкурсного відбору на право укладення посадовими особами такого державного органу із податковими едвайзерами договору про надання послуг. Організацію проведення конкурсного відбору податкових едвайзерів для відповідного державного органу здійснює відповідальний структурний підрозділ такого державного органу згідно із чинним законодавством.

Перевірка достовірності відомостей, що містяться у декларації, яку подають особи, едвайзери на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняні до них особи, може бути проведена податковим едвайзером за зверненням до нього такою особою.

Проведення перевірки достовірності відомостей, що містяться у деклараціях, яку подають особи, едвайзери на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняні до них особи, здійснюється податковим едвайзером в тому ж порядку та за тією ж процедурою, що встановлено діючим законодавством України для проведення аналогічних перевірок державними органами.

Особи, щодо яких податковим едвайзером було проведено перевірку відомостей, що містяться у деклараціях, яку подають особи, едвайзери на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняні до них особи, повторній перевірці з тих самих питань не підлягають, окрім випадків, передбачених цим законом.

Податковим едвайзером не може бути проведена перевірка за зверненням особи, якщо така особа включена до плану проведення перевірок державними органами.

Стаття 72. Залучення податкового едвайзера в якості кваліфікованого спеціаліста

Податковий едвайзер може бути залученим на договірних засадах в якості кваліфікованого спеціаліста для забезпечення виконання повноважень державних органів, діяльність яких пов’язана із запобіганням, виявленням, припиненням, розслідуванням та розкриттям злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, в т. ч. із запобіганням корупції.

З цією метою визначення відповідних податкових едвайзерів проводиться шляхом конкурсного відбору на право укладення посадовими особами такого державного органу із податковими едвайзерами договору про надання послуг. Організацію проведення конкурсного відбору податкових едвайзерів для відповідного державного органу здійснює відповідальний структурний підрозділ такого державного органу згідно із чинним законодавством.

Стаття 73. Перевірка висновків за результатами проведеної податковим едвайзером перевірки платника податків

У разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення податкового едвайзера до адміністративної та/або кримінальної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення щодо податкового едвайзера, який проводив перевірку платника податків:
1. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, може бути прийнято рішення про необхідність проведення документальної позапланової перевірки відповідного платника податків з метою здійснення перевірки документів обов’язкової звітності такого платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної податковим едвайзером, на предмет виявлення невідповідності висновків перевірки вимогам законодавства або неповного з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані, для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства.
2. Державним органом, на який покладено обов’язок перевірки достовірності відомостей, що містяться у деклараціях, яку подають особи, едвайзери на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняні до них особи, може бути прийнято рішення про необхідність проведення повторної перевірки достовірності відомостей, що містяться у деклараціях, яку подають особи, едвайзери на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняні до них особи або перевірки матеріалів перевірки достовірності відомостей, що містяться у деклараціях, яку подають особи, едвайзери на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняні до них особи, проведеної податковим едвайзером, на предмет виявлення невідповідності висновків перевірки вимогам законодавства або неповного з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкового едвайзера.

Стаття. 74. Заходи, що вживаються податковим едвайзером при виявленні порушення законодавства

У разі встановлення податковим едвайзером випадків використання платником податків схем ухилення від оподаткування, взаємовідносин із суб’єктами господарювання, які мають (можуть мати) ознаки фіктивності, здійснення документального оформлення нереальної (безтоварної) господарської операції, встановлення обставин, що вказують на наявність ознак складу злочинів, безпосередньо пов’язаних із несплатою податків, єдиного внеску, тощо, такий податковий едвайзер не пізніше наступного робочого дня за днем встановлення таких фактів повідомляє про це територіальний орган Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за основним місцем обліку такого платника податків для проведення таким територіальним органом відповідних заходів, визначених законом.

У разі встановлення податковим едвайзером обставин, що вказують на наявність ознак складу злочинів, безпосередньо не пов’язаних із несплатою податків, єдиного внеску та не підслідних слідчим підрозділам податкової міліції, вони надсилаються податковим едвайзером за належністю.

Стаття 75. Дії податкового едвайзера у випадку виявлення фактів вчинення платником податків адміністративних правопорушень

У випадку, якщо в ході перевірки, яку здійснював податковий едвайзер, було виявлено факт вчинення платником податків адміністративного правопорушення, податковий едвайзер складає проект протоколу про адміністративне правопорушення, готує проект постанови про притягнення платника до адміністративної відповідальності та разом з матеріалами, які стали підставою для підготовки такого протоколу та постанови, в триденний термін з моменту виявлення факту вчинення платником податків адміністративного правопорушення надсилає їх до територіального органу Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за місцем податкової адреси платника податку.

Територіальний орган Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за місцем податкової адреси платника податку після отримання від податкового едвайзера проекту протоколу про адміністративне правопорушення, проекту постанови про притягнення та матеріалів, які стали підставою для підготовки такого протоколу та постанови, вживає відносно платника податків передбачені законодавством України заходи щодо притягнення такого платника податків до адміністративної відповідальності в тому ж порядку, якщо б адміністративне правопорушення було виявлено самим територіальним органом Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за місцем податкової адреси платника податку під час вжиття ним заходів податкового контролю.

Стаття 76. Оскарження рішень, прийнятих податковим едвайзером
Рішення, прийняті податковим едвайзером і вручені платнику податків в установленому Податковим кодексом порядку, можуть бути оскаржені в судовому порядку за правилами судового оскарження рішень, прийнятих Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальними органами.

РОЗДІЛ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:
розділів IV та VII, які набирають чинності з першого числа шостого місяця від місяця набрання чинності цим Законом;
статей 25, 26, 27, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46 (в частині діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України), які набирають чинності з першого числа наступного місяця за місяцем створення Палати податкового едвайзера України.

2. До моменту створення Палати податкового едвайзера України функції Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Палати податкового едвайзера України, в частині:
проведення кваліфікаційного іспиту для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які виявили намір набути статус податкового едвайзера, здійснюються відповідними комісіями для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, призначення та звільнення яких, відповідно до законодавства, здійснюється керівниками територіальних органів Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за місцем податкової адреси особи, яка виявила бажання набути статус податкового едвайзера.
здійснення контролю за дотриманням податковими едвайзерами правил професійної етики та проведення дисциплінарного провадження стосовно податкового едвайзера здійснюються відповідними дисциплінарними комісіями територіальних органів Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за місцем податкової адреси податкового едвайзера.

3. До приведення у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112):
частину першу статті 3 викласти в такій редакції: «Податкове законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу; закону України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)»; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі – законами з питань митної справи); чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу, закону України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)» та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом»;
частину першу статті 5 після слів «цим Кодексом» доповнити словами «законом України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)»;
частину другу статті 5 доповнити таким реченням: «Окрім випадків, коли такі поняття, терміни, правила та положення передбачені законом України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)» та стосуються діяльності податкового едвайзера»;
перший абзац частини першої статті 40 доповнити таким реченням: «Положення цього розділу застосовуються з урахуванням положень закону України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)»;
другий абзац частини першої статті 40 викласти в такій редакції: «У разі якщо іншими розділами цього Кодексу, законом України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)» або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства використовуються правила, визначені в іншому розділі цього Кодексу, законі України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)» або законі з питань митної справи»;
частину першу статті 41 доповнити такими словами: «та податкові едвайзери в межах повноважень, наданих Законом України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)»;
частину першу статті 49 викласти в такій редакції: «Податкова декларація за звітний період в установлені цим Кодексом строки подається за вибором платника податку територіальному органу Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в якому перебуває на обліку платник податків, або у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)», – податковому едвайзеру»;
частину четверту статті 52 викласти в такій редакції: «Консультації, крім узагальнюючих, надаються:
в усній формі – контролюючими органами;
у письмовій або електронній формі – податковими едвайзером, контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та підлягають обов’язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, а у випадку надання консультації податковим едвайзером – на сайті Палати податкового едвайзера України протягом 10 календарних днів після дня їх надання без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків та його податкової адреси».
Абзац третій частини другої статті 58 викласти в такій редакції: «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), є адміністратором (держателем) реєстру виданих податкових повідомлень-рішень щодо окремих платників податків, до якого вноситься відповідна інформація посадовими особами Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальних органів або податковим едвайзером».
абзац перший частини першої статті 76 після слів «посадовими особами контролюючого органу» доповнити словами «або податковим едвайзером».
статтю 79 доповнити частиною шість, такого змісту: «Документальна перевірка, що здійснюється податковим едвайзером, провадиться на підставах та в порядку, визначеному законом України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)».
частину другу статті 86 після слів «які проводили перевірку» доповнити словами «або податковим едвайзером»;
абзац перший частини четвертої статті 86 після слів «які проводили перевірку,» доповнити словами «або податковим едвайзером»;
частину восьму статті 86 після слів «контролюючого органу (його заступником)» доповнити словами «або податковим едвайзером»;
абзац перший частини одинадцятої статті 86 після слів «які проводили перевірку,» доповнити словами «або податковим едвайзером».

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):
доповнити статтею 16316 такого змісту:
«Стаття 16316. Невиконання законних вимог податкового едвайзера.
Ненадання інформації та/або документів податковому едвайзеру на його законний запит, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків їх надання, або інше невиконання без належних на це підстав законних вимог податкового едвайзера –
тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення,–
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
У назві статті 18823:
слова «органів доходів і зборів» замінити словами «Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальних органів»;
після слів «соціального страхування» доповнити словами «податковим едвайзером».

3) У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144):
Частину третю статті 86:
після слів «(аудиторською організацією)» доповнити словами «або податковим едвайзером»;
слова «органу доходів і зборів» замінити словами «Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальних органів або податкового едвайзера»;
У частині другій статті 90:
слова «органами доходів і зборів» замінити словами «Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальними органами, податковими едвайзером».
У абзаці сьомому частини шостої статті 128
слова «органам доходів і зборів» замінити словами «Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальним органам або податковому едвайзеру».

4) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):
абзац перший частини першої статті 358:
після слів «нотаріусом, аудитором» доповнити словами «податковим едвайзером»;
абзац перший частини другої статті 358:
після слів «приватним підприємцем, аудитором» доповнити словами «податковим едвайзером»;
абзац перший частини першої статті 3652:
після слів «нотаріусом, оцінювачем» доповнити словами «податковим едвайзером»;
абзац перший частини першої статті 3684:
після слів «обіцянка аудитору, нотаріусу» доповнити словами «податковому едвайзеру»;
абзац перший частини третьої статті 3684:
після слів «аудитором, нотаріусом» доповнити словами «податковим едвайзером».

4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
частину другу статті 65:
доповнити пунктом 11, такого змісту: «податкові едвайзери – щодо відомостей про платника податків, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, інформацію з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених Законом України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)»;
частину другу статті 275:
після слів «адвокатів, нотаріусів» доповнити словами «податкових едвайзерів»;

5) Підпункт «б» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056): після слів «аудитори, нотаріуси» доповнити словами «податкові едвайзери»;

6) У статті 7 Закону України «Про страхування» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78 ) частину першу доповнити пунктом 48, такого змісту: «страхування цивільно-правової відповідальності податкового едвайзера».

7) у частині третій статті 6 Закону України «Про політичні партії України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.118):
у пункті 6
слова «органів доходів і зборів» замінити словами «Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його територіальних органів»;
доповнити пунктами 10 та 11 такого змісту:
10) податкові едвайзери;
11) помічники податкового едвайзера»;

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
            України                                                                                                                                                      ________________

свіжі новини


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-zakonodavchi_iniciat.php on line 46

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-zakonodavchi_iniciat.php on line 47

НАШІ ПАРТНЕРИ