Проект закону «Про внесення змін до законів України щодо запровадження «єдиного вікна» при здійсненні митних процедур»

24 Жовтня 2016

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) такі зміни:

 1. У частині третій статті 33 слова «цим Кодексом» замінити словом «законодавством».
 2. У пункті 2 частини першої статті 196 після слів «відсутності цих дозволів» доповнити словами «або інформації про наявність таких дозволів, одержаної від інших державних органів за допомогою електронних засобів передачі інформації згідно встановленого порядку інформаційного обміну».
 3. У статті 319:

Частину першу після слів «та радіологічному контролю» доповнити словами «об’єктів, що ввозяться на митну територію України».

У частині першій словосполучення «цим Кодексом та іншими законами України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».

Частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

«Радіологічний контроль об’єктів, що ввозяться на митну територію України, здійснюється Державною прикордонною службою України у пунктах пропуску через державний кордон України за допомогою стаціонарних або переносних приладів дозиметричного контролю без зупинки транспортних засобів або осіб, що перетинають державний кордон України (окрім випадку, коли застосування приладів контролю надало данні про перевищення допустимих рівнів радіоактивного випромінювання). Перелік об’єктів, які підлягають радіологічному контролю, а також порядок здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України.».

Друге речення частини восьмої виключити.

 1. Пункт 7 розділу ХХІ (Прикінцеві та перехідні положення) викласти в наступній редакції:

«7. До вступу в дію відповідних змін до інших Законів України, що встановлюють порядок надання документів, зазначених у частині третій статті 33 цього Кодексу, допускається їх надання на паперових носіях.».

II. Прикінцеві та перехідні положення.

 1. У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 27, ст.208):

Статтю 19 доповнити пунктом 30 такого змісту:

«30) здійснення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, радіологічного контролю транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску  через державний кордон за допомогою стаціонарних або переносних приладів дозиметричного контролю без зупинки транспортних засобів або осіб, що перетинають державний кордон України (окрім випадку, коли застосування приладів контролю надало данні про перевищення допустимих рівнів радіоктивного випромінювання).».

У пункті 33 статті 20 після слів «заборони і обмеження» доповнити словами «або рівень радіоактивного випромінювання яких перевищує допустимі межі».

 1. У статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 41, ст.546) пункт 6 частини першої викласти в наступній редакції: «здійснення екологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.».
 2. У Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 12, ст.81):

У статті 59

    частину сьому викласти в редакції:

         «Пропуск через митний кордон України та митне оформлення радіоактивних матеріалів здійснюються на підставі отриманих в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису відомостей про наявність дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, виданого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.»;

   доповнити частиною восьмою такого змісту:

«Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, та прикордонною службою і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.».

 1. Частину третю статті 34-1 Закону України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 36-37, ст.242) замінити частинами третьою та четвертою такого змісту:

«Не пізніше наступного робочого дня після дати надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, повідомляє про таку згоду в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів а також порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.».

 1. Внести такі зміни у Закон України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 14, ст.97):

У частині третій статті 46 слова «, а також ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі» виключити;

Статтю 46 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«Ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі зоологічних колекцій здійснюються за правилами що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.».

Частину першу статті 53 викласти у такій редакції:

«Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу (крім генетично модифікованих) здійснюються за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.».

 1. У Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 22-23, ст.198) статтю 32 доповнити словами «за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.»
 2. У Законі України «Про пестициди та агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 14, ст.198) статтю 7 доповнити:

«Не пізніше наступного робочого дня після дати державної реєстрації або надання дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надає інформацію про це в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.».

 1. У статті 24 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 10, ст.60):

Частину п’яту викласти в наступній редакції:

«Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею. Не пізніше наступного робочого дня з дати видачі дозволу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису надсилає інформацію про такий дозвіл центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»

Частину шосту замінити частинами шостою та сьомою такого змісту:

«Орган доходів і зборів повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу про переміщення кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.».

 1. Внести такі зміни у статтю 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 29, ст. 377):

Частину 29 статті 16 слова «відповідної ліцензії» замінити словами «у центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, інформації від центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики про видачу відповідної ліцензії, отриманої за допомогою електронних засобів передачі інформації.».

У частині 31 статті 16 слово «щомісяця» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня після дати видачі ліцензії на експорт (імпорт) товарів, що підлягають ліцензуванню, в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису»

У частині 32 статті 16 слова «в галузі митної справи» замінити словами «, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,»

Доповнити частиною 33 такого змісту:

«Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.».

 1. У Законі України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 11, ст. 78):

У частині першій статті 15 словосполучення «подання відповідному органу доходів і зборів України дозволу» замінити на «наявності у органу доходів і зборів відомостей про дозвіл».

Частину першу статті 15 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«Не пізніше наступного робочого дня після дати видачі дозволу на імпорт Міністерство надсилає інформацію про його видачу в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між Міністерством та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.».

Частину четверту статті 16 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«Не пізніше наступного робочого дня після дати видачі спеціальної ліцензії Міністерство надсилає інформацію про його видачу в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між Міністерством та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.».

 1. Статтю 16 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 23, ст.148) доповнити частинами дев’ятою та десятою такого змісту:

«Не пізніше наступного робочого дня після дати видачі дозволу або висновку Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, надсилає інформацію про його видачу в електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.».

 1. У статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 36, ст.298):

Частину третю доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«Не пізніше наступного робочого дня після дати видачі дозволу Генеральний штаб Збройних Сил України надсилає інформацію про його видачу в електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між Генеральним штабом Збройних Сил України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.».

У частині четвертій після слів «за наявності» доповнити словами «інформації Генерального штабу Збройних Сил України про наявність».

 1. У Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 48, ст.405):

У статті 13 частину другу замінити частинами такого змісту:

«Не пізніше наступного робочого дня після дати видачі свідоцтва центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, надсилає інформацію про його видачу в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Наявність у органу доходів і зборів інформації про видачу свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, одержаної відповідно до цієї статті, є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без попереднього одержання свідоцтва забороняється.».

Статтю 21 виключити.

 1. У статті 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 2-3, ст.34):

Частину п’яту доповнити словами «, а також не пізніше наступного робочого дня після дати видачі сертифікату надсилає інформацію про видані сертифікати в електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового підпису центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.».

Частину сьому та восьму замінити частинами такого змісту:

«Органи доходів і зборів здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, за умови наявності інформації про такий сертифікат, одержаної від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Порядок інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.».

 1. У Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 21, ст.218):

Абзаци три та чотири статті 8 викласти у такій редакції:

«затверджує форму декларації особи, що ввозить в Україну зразки сортів для цілей експертизи на придатність для поширення;

вирішує інші питання, покладені на нього актами законодавства.».

У частині четвертій статті 29 слова «документального підтвердження Уповноваженого органу» замінити словами «декларації особи, що ввозить такі зразки на митну територію України про те».

Доповнити частину 4 статті 8 абзацом другим наступного змісту:

«Декларація надається органу доходів і зборів у порядку та за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.».

 1. У статті 20 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 13, ст.92):

Частину другу викласти у такій редакції:

«Насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, ввозиться за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, та в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у сфері насінництва та розсадництва, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.».

У частині четвертій слова «на основі підтвердження, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Підтвердження надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, на безоплатній основі в десятиденний строк з дня отримання клопотання» замінити словами «за умови подання декларації».

Частину п’яту викласти в наступній редакції:

«Декларація подається органу доходів і зборів у порядку та за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.».

Частину шосту виключити.

 1. У статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 17, ст.184):

Частину шосту доповнити абзацами такого змісту:

«Національний банк України не пізніше наступного робочого дня після дати видачі ліцензії або іншого передбаченого чинним законодавством дозвільного документа, який надає право здійснювати операції з ввезення, вивезення або пересилання на територію України або з території України валютних цінностей, інформує в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису про таку видачу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок інформаційного обміну між Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за допомогою електронних засобів передачі інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення таких операцій здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за умови наявності відповідної інформації від Національного банку України.».

 1. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня прийняття цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 1.  Цей Закон набирає чинності через шість місяців після його опублікування.

Голова

Верховної Ради України                                                                                                           А. ПАРУБІЙ

свіжі новини


Warning: Use of undefined constant date - assumed 'date' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-zakonodavchi_iniciat.php on line 46

Warning: Use of undefined constant desc - assumed 'desc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/ngoiprorg/public_html/wp-content/themes/ipr/single-zakonodavchi_iniciat.php on line 47

НАШІ ПАРТНЕРИ