Рейтинг інвестиційної привабливості міст

21 Листопада 2017

Діна Серебрянська
експерт «Інституту податкових реформ»,
к. е. н.

Рейтинг інвестиційної привабливості міст

У останній чверті XX — на початку XXI століття економічний, соціальний і політичний розвиток держав все більше підпадає під вплив процесів глобалізації. Відкритість національних економік дозволяє поряд із діловими операціями всередині країни активізувати міжнародні зовнішньоекономічні зв‘язки та сформувати сприятливе середовище для зростання конкуренції між вітчизняними виробниками завдяки конкуренції на світовому ринку. У таких умовах важливим є залучення іноземних інвестицій в економіку країн. Вигоди від інвестиційних ресурсів можливі за умови забезпечення сприятливого ділового середовища в країні, розвитку інноваційних процесів та наявності комплексних заходів уряду держави в напрямку стабілізації фінансово-економічних та соціальних процесів.

Інвестиції допомагають не відлучати кошти державного та місцевих бюджетів, які, в основному, виділяються на задоволення соціальних потреб громадян, а також їм притаманний ефект мультиплікатора: зростанню запланованих інвестиційних витрат на певну величину відповідає значно більша величина зростання рівноважного ВВП; те ж саме, але в протилежному напрямку, відбувається і при зменшенні запланованих інвестицій.

Виходячи із того, що Україна взяла курс на інтеграцію до європейського простору, виникає вкрай актуальне та важливе для нас завдання — залучення іноземних інвесторів для сприяння економічному розвитку територій України. Все це зумовлює пошук шляхів виходу фінансово спроможних міст України на глобальну арену для залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів. Інвестори не будуть вкладати свої кошти, якщо у них відсутнє комплексне бачення економічного стану міст, трудового та фінансового потенціалу, ділової активності, рівня розвитку інфраструктури.

Одним із способів, що буде сприяти додатковому зовнішньому та внутрішньому фінансуванню, є проведення порівняльного аналізу фінансово-економічних та соціальних показників діяльності міст і на цій основі складання їх рейтингу. Щоб найкращі із міст мали можливість залучати необхідні фінансові ресурси, а найслабші — шукати шляхи покращення свого стану.

В Україні офіційно проводиться щорічний рейтинг регіонів України, а систематичний аналіз діяльності міст України — відсутній. Таку ініціативу можуть проявити органи місцевого самоврядування і за окрему плату замовити проведення даного дослідження у громадських чи інших організаціях. Також є громадські організації, які здійснюють рейтинг міст України лише за один рік (безсистемний підхід) і без пояснення методики розрахунку показників та методики їх групування, що не дозволяє побачити повну картину дослідження.

Довідково

Рейтинг областей України

Розпорядженням КМУ “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2003 р. № 779, № 67-р від 25.01.2012 року було прийнято рішення про те, що Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами зобов’язане запровадити проведення комплексного порівняльно-узагальнюючого соціологічного дослідження інвестиційного клімату регіонів із визначенням рейтингу їх інвестиційної привабливості та подавати щороку до 25 грудня Кабінетові Міністрів України зведений порівняльний аналітичний звіт щодо інвестиційної привабливості регіонів та їх рейтингу. Виконавцем такого замовлення є Київський міжнародний інститут соціології та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

Рейтинг міст України

Агентство “Євро-Рейтинг” розпочало здійснювати рейтинг міст із 2015 року,  по 7 показниках за двома мікрогрупами[1]: “Інвестиційна активність міста” (капітальні та іноземні інвестиції на душу населення, виконані будівельні роботи); “Соціально-економічний ефект від інвестицій для міста” (заробітна плата, введення житла в експлуатацію, працевлаштування безробітних, надані послуги).

Рейтингова компанія “IBI Rating” проводить рейтинг міст за їх інвестиційною привабливістю з 2016 року лише на замовлення (у 2016 році таке дослідження було проведено у 8 обласних центрах)[2], методологія відсутня.

В Україні також реалізовується проект “Прозорі, фінансово здорові і конкурентоспроможні муніципалітети в Україні”, який здійснюють спільно Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) та Інститут економічних і соціальних досліджень Словаччини (ІNЕКО) за фінансової підтримки Офіційної допомоги з метою розвитку від Словацької Республіки (SlovakAid). В рамках проекту проведено рейтинг міст та регіонів України “Конкурентоспроможність регіонів та регіональна оцінка ділового клімату в Україні”[3]. Для розрахунку взято 43 індикатора, згрупованих у такі групи: економічна діяльність, державне управління та законодавство, технологія та інфраструктура, освіта та трудові ресурси.

 

Систематичне проведення рейтингу дозволить суспільству оцінювати ефективність роботи регіональних влад і, в разі необхідності, вимагати перерозподілу ресурсів і зусиль на вирішення більш важливих проблем. Подібна статистика є також ефективним інструментом для виявлення системних проблем у регіонах для подальшого їх усунення самими структурами влади.

Для проведення рейтингу міст необхідно проаналізувати їх інвестиційну привабливість. Так, під інвестиційною привабливістю регіонів розуміють інтегральну характеристику окремих регіонів країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які істотно впливають на формування дохідності інвестицій та інвестиційних ризиків[4].

На думку Дуки А. П., інвестиційна привабливість країни визначається такими факторами[5]:

 • можливість закріпитися на перспективному ринку збуту України;
 • прагнення одержати прибуток на довгостроковій основі;
 • доступ до порівняно дешевих джерел сировини та ресурсів, що підвищує конкурентоспроможність продукції за рахунок економії витрат виробництва і наближеності до джерел сировини;
 • використання відносно дешевої і кваліфікованої робочої сили як важливого фактору зниження витрат виробництва і відповідно собівартості продукції.

Існують різні підходи до проведення аналізу інвестиційної привабливості регіонів, проте їх можна класифікувати за методом обробки даних та системи показників (рис. 1).

1

Джерело: складено автором на основі С. А. Петровська. Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз // Механізм регулювання економіки. – №2. – 2012. – С.90-97. Режим доступу: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_10/S_A_Petrovs_kaEvaluation_of_investment_attractiveness_of_the_region_a_comparative_factor_analysis.pdf

Описовий метод вимагає громіздкої роботи в частині збору статистичної інформації з різних аспектів функціонування регіону, його результатами важко оперувати. Рейтинговий метод є більш наочним в отриманні результатів, а процес оцінки є певним чином стандартизованим і варіюється лише за кількома ознаками. Результати таких оцінювань формують інтегральний показник інвестиційної привабливості регіону, який показує місце регіону серед інших, але нічого не говорить про пріоритетні напрями інвестицій на даній території, тобто вони не містять галузевого аспекту[6].

Що стосується безпосередньо системи показників, то стандартного переліку немає, кожен із експертів, фахівців виокремлює свою класифікацію. На наш погляд, одним із підходів, який найбільш широко охоплює всі соціально-економічні, фінансові процеси в регіонах є наступний розподіл[7]:

 • Забезпеченість регіону природними ресурсами і якість навколишнього середовища в регіоні (наявність у регіоні основних видів природних ресурсів, рівень забруднення навколишнього середовища, можливості переробки відходів виробництва);
 • Трудові ресурси (чисельність економічно активного населення, рівень зайнятості і безробіття, обсяг пропозиції кваліфікованої робочої сили);
 • Регіональна інфраструктура (рівень розвитку транспортної, енергетичної, телекомунікаційної, житлової, фінансової інфраструктур);
 • Внутрішній ринок регіону (масштаби секторів роздрібної торгівлі та платних послуг, наявні доходи і купівельна спроможність населення регіону);
 • Виробничий потенціал регіональної економіки (сукупні результати і особливості економічної діяльності підприємств, що вже працюють в регіоні (обсяг і динаміка виробництва, розмір активів, їх якість і ефективність їх використання));
 • Інституційне середовище і соціально-політична стабільність (експертна оцінка ефективності регіонального законодавства, що регулює взаємодію влади та інвесторів, експертна оцінка сприятливості регіонального податкового законодавства (наявність податкових пільг і можливості їх отримання), рівень соціальної та кримінальної напруженості в регіоні);
 • Фінансова стійкість регіонального бюджету і підприємств регіону (стан державних фінансів у регіоні (сума податкових надходжень, збалансованість бюджету, регіональний державний борг), а також оцінка фінансового становища підприємств регіону (прибутковість (збитковість) фірм, стан кредиторської та дебіторської заборгованості організацій, наявність інвестиційних ресурсів)).

За результатами опитування експертів-представників інвестиційного та наукового співтовариства (фахівців в області прямих і портфельних інвестицій, що мають досвід роботи з інвестиційними проектами в російських регіонах) факторам інвестиційної привабливості регіонів були присвоєні такі ваги (рис. 2).

2

Рис. 2 Ранжування факторів інвестиційної привабливості регіонів, %

Джерело: Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів. Національне рейтингове агентство, 2013. Режим доступу: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/other/23.pdf

 

Фахівці із інвестиційного та наукового співтовариства віддали перевагу аналізу регіональної інфраструктури — 16,4%, виробничого потенціалу регіональної економіки — 16,0%; внутрішнього ринку (потенціалу регіонального попиту) — 15,2%; з невеликим відривом слідує дослідження інституційного середовища і соціально-політичної стабільності та фінансової стійкості регіонального бюджету і підприємств регіону — 14,3%, найменшу вагу отримав аналіз природніх ресурсів і якості навколишнього середовища. Доцільно при розрахунку інтегрального показника враховувати зазначені ваги для отримання достовірного результату рейтингу.

Цікавим є результат опитування щодо вибору факторів, які мають найбільший вплив на розвиток бізнесу в Україні, проведений Світовим економічним форумом (рис. 3).

4

Рис. 3 Ранжування факторів негативного впливу на розвиток бізнесу

в Україні, %

Джерело: Investment attractiveness of regions (full version) (2014), Prepared by the Kiev International Institute of Sociology in partnership with the Institute for Economic Research and Policy, Kyiv, Ukraine, 390 p.

 

Отож, вагомий негативний вплив на інвестиційну привабливість регіонів України експерти віднесли політичну нестабільність у державі, доступ до фінансових ресурсів, податкове законодавство, інфляцію. Хоча з меншим відсотком, але все ж до факторів ризику було включено розвиток інфраструктури, недостатній рівень кваліфікації робочої сили. Такі експертні дослідження є важливими з точки зору їх врахування під час вибору показників для проведення рейтингу регіонів.

У даній роботі ми зупинимося на аналізі рейтингового методу визначення інвестиційної привабливості регіонів, так як він є найпоширенішим у різних країнах, а його результати слугують основою для прийняття рішення про вкладання коштів у економіку територій. Найпопулярнішими рейтинговими агентствами світу у зазначеному напрямі є (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Міжнародні рейтингові оцінки регіонів (міст)

Організація Назва рейтингу Сфери охоплення Кількість показників
The Mori Memorial Foundation Global Power City Index Всі 69
MasterCard Worldwide Centers of Commerce Index Бізнес 74
City of London Global Financial Centers Index 7 Фінанси 64
PricewaterhouseCoopers Business-readiness Indicators for the 21st Century Бізнес 51
Economist Intelligence Unit Livability Ranking Життя 30
Mercer LLC Quality of Life Survey Спосіб життя 39
UBS Price and Income Survey Спосіб життя 122 товарів, послуг
Chinese Academy of Social Sciences Global Urban Competitiveness Report Бізнес 9
The Financial Times «FDI Magazine» FDI Cities & Regions of the Future Інвестиції 96
Forbes Інвестиції 17
Institutional Investor Відсутня назва рейтингу Інвестиційна привабливість Оцінюється кредитоспроможність
Euromoney враховує ринкові (40%), кредитні (20%) та політико-економічні (40%) показники
Business Environment Risk Index (BERI) 9
Moody’s Investor Service 16
World Bank 7 груп показників

Джерело: М. Ковалев, А. Якубович Инвестиционная привлекательность городов // Вестник Ассоциации Белорусских банков. – №11-12. – 2011. – С.39-49; С. А. Петровська Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз // Механізм регулювання економіки. – №2. – 2012. – С. 90-97.

 

World Bank проводить рейтинг за допомогою опитування топ-менеджменту провідних підприємств у країні. Рейтинги організацій Institutional Investor, Business Environment Risk Index (BERI), Euromoney теж базується на опитуванні суб‘єктів економічної діяльності щодо перепон та умов діяльності на території. Усі інші організації ранжують регіони, міста через збір статистичних даних, їх обробку та зведення до єдиного індикативного значення.

Як видно з таблиці 1 кількість показників, покладених в основу рейтингу, істотно відрізняються між собою: від 9 (Business Environment Risk Index (BERI), Chinese Academy of Social Sciences) до 96 (The Financial Times «fDi Magazine»). Крім того, в деяких методиках досліджують не лише інвестиційний потенціал, але й інвестиційні ризики. Виокремлення таких категорій викликано тим, що для інвесторів є важливим не лише бути поінформованим про позитивну динаміку розвитку міста, але й про ймовірнісні ризики, що можуть вплинути на процес здійснення його підприємницької діяльності.

Методика рейтингу міст fDi Cities включає 7 груп показників: економічний потенціал, людські ресурси, ефективність витрат, рівень життя, інфраструктура і ведення бізнесу, сприяння залученню прямих іноземних інвестицій.

Журнал Forbes використовує такі блоки індикаторів: соціальні, купівельна спроможність населення, діловий клімат, стійкість до криз, інфраструктура, комфортність ведення бізнесу.

Рейтинг Business Environment Risk Index складається на основі таких показників: рівень політичної стабільності в країні; відношення до закордонних інвесторів; девальвація; платіжний баланс; рівень націоналізації та бюрократизації; можливості реалізації контрактів; рівень заробітної плати; продуктивність та умови праці; ступінь розвиненості інфраструктури.

Методика World Bank включає такі групи показників: загальні показники; інфраструктура; фінанси; державна політика та послуги; вирішення спорів та злочинність; потенціал та інновації; трудові відносини.

Як уже вище згадувалося, однією з найвідоміших рейтингових агентств в Україні, які проводять ранжування міст за інвестиційною привабливістю, є «Євро-рейтинг». Їх підхід дозволяє оцінити наступні показники[8]:

 • мікрогрупа 1 «Інвестиційна активність міста» (капітальні та іноземні інвестиції, виконані будівельні роботи на душу населення та у % до попереднього періоду);
 • мікрогрупа 2 «Соціально-економічний ефект від інвестицій для міста» (заробітна плата, введення житла в експлуатацію, працевлаштування безробітних, надані послуги).

На нашу думку, такі показники є важливими в межах даного дослідження, проте являються неповними в частині розкриття всіх сторін особливостей функціонування міст України. Для інвесторів, крім інформації щодо стану іноземних та капітальних інвестицій, будівництва нерухомості та її здачі в експлуатацію, є корисними дані, які дозволяють описати:

 • демографічну ситуацію в місті;
 • освітню складову населення;
 • розвиток підприємницького сектору, зокрема, що стосується малих та середніх підприємств;
 • діяльність органів місцевого самоврядування через розрахунок бюджетних показників;
 • інфраструктурну складову розвитку територій;
 • експортний потенціал,

а також оцінити ризики, які можуть вплинути на інвестиційну діяльність (забруднення навколишнього природного середовища, кількість ДТП, рівень злочинності тощо).

Методики інших організацій, які займаються проведенням рейтингу інвестиційної привабливості міст України, у закритому доступі, тому неможливо провести між ними порівняльний аналіз.

Як показало дослідження, в зарубіжних країнах кожний підхід до ранжування регіонів (міст) має свій перелік показників та свою спрямованість. В основному, такі методи базуються або на макроекономічних розрахунках, або опитуванні відповідної експертної групи. Одна та інша частини дослідження є вельми важливими і в ідеальному варіанті повинні доповнювати один одного. Опитування серед населення дозволить оцінити, які фактори є визначальними для оцінки інвестиційної привабливості та інвестиційного ризику і, на цій основі, вибір переліку показників для аналізу стане більш коректним та таким, який відповідає сучасним тенденціям в економічній, соціальній та фінансовій сферах відповідних територій.

Також слід відмітити, що рейтинги міст доцільно проводити систематично за однією методикою. Це дозволить порівняти динаміку розвитку територій і зорієнтуватися, які з них досягають успіху, а в яких ситуація не змінюється, що теж є хорошим індикатором для інвесторів при прийнятті рішень вкладання своїх коштів у різні регіональні проекти.

[1]              Офіційний сайт рейтингового агентства “Євро-рейтинг”. Методологія рейтингу міст та регіонів: http://euro-rating.com.ua/regiony/metodologiya/

[2]              Офіційний сайт рейтингового агентства “IBI Rating”: http://ibi.com.ua/RU/

[3]              Міжнародний центр перспективних досліджень. Regional business environment in Ukraine. Методологія: http://competitiveness.icps.com.ua/methodology

[4] Страховий та інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] / [Федоренко В. Г., Захожай В. Б., Чувардинський В. Г. та ін.] – К. : МАУП, 2002. – 344 с. – Режим доступу : http://fingal.com.ua/content/view/1167/87/

[5] Дука, А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування [Текст] / А. П. Дука – К.: Каравела, 2007. – 424 с. – С. 213

[6] С. А. Петровська. Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз // Механізм регулювання економіки. – №2. – 2012. – С. 90-97. – С. 95. Режим доступу: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_10/S_A_Petrovs_kaEvaluation_of_investment_attractiveness_of_the_region_a_comparative_factor_analysis.pdf

[7] Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів. Національне рейтингове агентство, 2013. Режим доступу: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/other/23.pdf

[8] Офіційний сайт рейтингового агентства “Євро-рейтинг”. Методологія рейтингу міст та регіонів: http://euro-rating.com.ua/regiony/metodologiya/

НАШІ ПАРТНЕРИ